Mikä on Cupore?

Cupore on kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus, jota ylläpitää Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (Foundation for Cultural Policy Research, Kulturpolitiska forskningsstiftelsen). Cuporen tehtävänä on tuottaa, jalostaa ja välittää kulttuuripoliittisen päätöksenteon käyttöön korkeatasoista tutkimustietoa sekä edistää yleisen kulttuurikehityksen kannalta keskeisen tutkimus- ja asiantuntijatiedon syntyä tutkimushankkeiden kautta. Lue lisää

Mitä on kulttuuripolitiikka?

"Kulttuuripolitiikalla on keskeinen tehtävä ihmiselämän mielekkyyden ja merkityksellisyyden mahdollistajana. Yhteiskuntien moninaistuessa arjen kulttuurisuuden tukeminen ja kulttuurisesti kestävän kehityksen edistäminen ovat nousseet entistä tärkeämmiksi tehtäviksi. Hybridien toimintamallien ja toimijoiden yleistyessä tarvitaan myös uudenlaisia tapoja käsitellä monimuotoisuutta ja erilaisuutta." (Cuporen tutkijat AVEK-lehdessä 2/16, Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus) Lue lisää

Cuporen vuosi 2017

Sukupuolten välinen tasa-arvo elokuvatuotannossa -tutkimus nosti esiin sen, mitä myöhemmin käynnistynyt #metoo -kampanjakin; häirintä ja epätasaisesti jakautuneet resurssit ovat yleisiä taiteen ja kulttuurin alalla. Tutkimus vammaisyhteisöjen kulttuuritoiminnan rahoituksesta osoitti, että saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden edistämisessä riittää tehtävää. Aineistonhallinnan kehittäminen täsmensi, miten avoin ja riippumaton tutkimus sitoutuu suojaamaan tiedon tuottajia ja antajia sekä huolehtimaan tutkimuksessa syntyvistä aineistoista ja rekistereistä. Lue lisää