Yhteiset pelisäännöt

Säätiörahoituksen merkitys kulttuuri- ja sivistysjärjestöjen toiminnassa

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore toteutti vuosina 2020-2021 tutkimushankkeen, jonka tavoitteena oli tarkastella säätiörahoituksen merkitystä ja vaikutusta suomalaisten kulttuuri- ja sivistysjärjestöjen toiminnassa. Tutkimus toteutettiin vertailevana tapaustutkimuksena, jossa tarkasteltiin kymmentä säätiötä ja seitsemää kulttuuri- ja sivistysjärjestöä. Tutkimus tehtiin viiden säätiön –  Svenska kulturfonden, Konstsamfundet, Svenska folkskolans vänner, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne ja Stiftelsen Tre Smeder –  toimeksiannosta.

Viisi keskeistä johtopäätöstä:

  1. Säätiörahoituksen merkitys ja vaikutus syntyvät säätiöiden ja järjestöjen vuorovaikutuksessa.
  2. Säätiöillä on erilaisia rooleja suhteessa rahoittamiinsa kulttuuri- ja sivistysjärjestöihin.
  3. Säätiörahoituksen vaikuttavuuden seuranta ja arviointi edellyttävät säätiöiden roolien selkeyttämistä ja seuraamista rahoitusprosesseissa.
  4. Säätiörahoituksen luonne ja merkitys on erilainen suomenkielisellä ja ruotsinkielisellä järjestökentällä.
  5. Säätiörahoituksella on väistämättä suhde julkiseen rahoitukseen.

 

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat