Cupore är ett forskningscentrum som upprätthålls av en stiftelse

Den kulturpolitiska forskningsstiftelsen (Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö sr) grundades 2002 på initiativ från Jyväskylä universitet och Suomen Kulttuurirahasto. Undervisnings- och kulturministeriet var en av initiativtagarna bakom grundandet av stiftelsen, och är ansvarig för grundfinansieringen av forskningsverksamheten.

Syftet med stiftelsen är att den ska bevaka utvecklingen av både finländsk och internationell kulturpolitik, samt främja forskning inom området. För att genomföra sitt mandat upprätthåller stiftelsen Kulturpolitiska forskningscentret Cupore. Mandaten som Cupore har innehåller produktion och spridning av pålitlig information som går att tillämpa på kulturpolitiskt beslutsfattande och främjande av viktig forskning och sakkunskap genom forskningsprojekt och utbildning på fältet.

Cupore är beläget i centrala Helsingfors. Cupore koordinerar stiftelsens forskning och säkerställer samarbete mellan andra relevanta nationella och internationella organisationer och forskningsinstitut. Stiftelsen använder i sin verksamhet en relativt liten grupp forskare men samarbetar även med universitet, forskningscentraler och anlitar expertgrupper. Stiftelsen deltar också i gemensamma internationella projekt med bland annat EU-finansiering.

Styrelsen för Kulturpolitiska forskningsstiftelsen

Stiftelsens styrelse beslutar om de allmänna riktlinjerna för forskningscentrets aktiviter, godkänner anslag och ekonomiska planer samt anställer personal och forskare. Stiftelsens rådgivande kommité utvärderar stiftelsens aktiviteter och ger expertråd om forskningspolitik.


Styrelsemedlemmar 2021-2023 är:

Överlärare Katri Halonen, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Enhetschef Veikko Kunnas, Helsingfors stad, Enhet för kulturfrämjande

Professor Miikka Pyykkönen, Jyväskylän yliopisto

Universitetslektor, docent Katriina Siivonen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus/ Turun yliopisto

Universitetsforskare Timo Tohmo, Jyväskylän yliopisto

Specialforskare Kaisa Weckström, Statistikcentralen

Medlemmar av rådgivande kommité 2021-2023 är:

Överombudsman Antti Arjava, Suomen Kulttuurirahasto

Professor Outi Fingerroos, Jyväskylän yliopisto

Utvecklingschef Eva-Maria Hakola, Centret för konstfrämjande (Taike)

Utvecklingsdirektör Pirjo Hamari, Museiverket

Specialist, docent Annukka Jyrämä, Aalto-yliopisto

Kulttuuriasiainneuvos Esa Pirnes, Undervisnings- och kulturministeriet

Sakkunnig Johanna Selkee, Finlands Kommunförbund

Professor Janne Vilkuna, Jyväskylän yliopisto

*

Cupores jämställdhets- och jämlikhetsplan för åren 2022–2025

Jämställdheten och jämlikheten är centrala värden i Kulturpolitiska forskningscentret Cupores verksamhet. Cupore har publicerat en jämställdhets- och jämlikhetsplan för åren 2022–2025. I planen beskrivs hur jämlikheten samt jämställdheten mellan könen förverkligas på Cupore. I planen ställer man även upp målsättningar och åtgärder för att främja dessa frågor. Utförandet och uppföljningen av jämställdhets- och jämlikhetsplanen är en del av verkställandet av Cupores strategi.

Läs Cupores jämställdhets- och jämlikhetsplan för åren 2022–2025 (PDF) här!