Tietosuoja

Tietosuoja Cuporessa

Jokaisella on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu eri rekistereihin. Tietojen tarkastusoikeudesta, tarkastusoikeuden toteuttamisesta ja tietojen korjaamisesta on säädetty tietosuojalaissa (1050/2018).

Tutkimushankkeissamme syntyy hankekohtaisia henkilörekistereitä. Niiden tietosuojaselosteet laaditaan osana kunkin hankkeen aineistonhallintasuunnitelmaa. Tutkimushankekohtaisia tietosuojaselosteita säilytetään Cuporen toimistolla ja ne saa nähtäväksi pyydettäessä. Cuporen viestintää ja markkinointia varten ylläpidämme sidosryhmiimme kuuluvien yhteystiedot sisältävää sidosryhmärekisteriä.

Tältä sivulta löydät A) Cuporen tutkimushankkeita koskevan yleisen tietossuojaselosteen sekä B) Cuporen sidosryhmärekisteriä koskevan selosteen.

 

A) Tietosuojaseloste: Cuporen tutkimushankkeet
Tämä on Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen yleinen tutkimushankkeita koskeva tietosuojaseloste. Tämän dokumentin tarkoituksena on antaa yleisellä tasolla tietoa siitä, miten ja millä tavalla Cupore käsittelee henkilötietoja tutkimushankkeiden yhteydessä.

1. Rekisterinpitäjä

Tutkimushankkeiden rekisterinpitäjä on Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön sr. (1771249-3) ylläpitämä kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore, jonka osoite on Pitkänsillanranta 3 B, 00530 Helsinki.

Tietosuojaa koskevissa yleisissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Cuporen tietosuojasta vastaavaan henkilöön (johtaja Marjo Mäenpää). Tiettyä tutkimushanketta koskevissa kysymyksissä pyydämme sinua olemaan yhteydessä tutkimuksesta vastaavaan tutkijaan.

2. Tutkimushankkeissa käsiteltävät tiedot

Cuporen tutkimushankkeita varten voidaan hankkeesta riippuen kerätä henkilötietoja tieteellisen tutkimuksen toteuttamiseksi. Henkilötietoja käsitellään, kun se on käynnissä olevan tutkimuksen kannalta oleellista. Cupore käsittelee vain tieteellisen tutkimuksen kannalta välttämättömiä tietoja. Kerättävät henkilötiedot listataan hankekohtaisessa tietosuojaselosteessa.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus tutkimushankkeissa on tuottaa uutta tieteellistä tietoa tieteellisen tutkimuksen menetelmin. Cupore käsittelee henkilötietoja tutkimustarkoituksiin, kun se on tutkimuksen toteuttamisen kannalta välttämätöntä. Henkilötietojen käsittely Cuporen tutkimushankkeissa perustuu rekisterinpitäjän yleiseen etuun.

4. Tietolähteet

Cupore kerää henkilötietoja suoraan rekisteröidyiltä tutkimuksen tekemisen (esim. haastattelujen) yhteydessä. Tämän lisäksi Cupore saattaa rekisteritutkimusten yhteydessä kerätä henkilötietoja valmiista rekistereistä.

5. Henkilötietojen käsittely ja suojauksen periaatteet

Yksityiskohtaisemmat tiedot henkilötietojen käsittelystä kerrotaan aina erikseen kunkin tutkimushankkeen asianmukaisessa tutkimussuunnitelmassa ja kyseistä tutkimusta koskevassa tietosuojaselosteessa.

Cuporen tutkimushankkeista vastaavat hankkeisiin nimetty tutkija tai tutkimusryhmä. Tutkimushankkeiden toteuttajat ja tutkimusryhmien johtajat nimetään erikseen Cuporen nettisivuilla kunkin hankkeen kuvauksessa. Jokaisen hankkeen osalta henkilötietojen käsittelyä koskevia asioita varten on nimetty yhteyshenkilö.

Kaikkia Cuporen tutkimushankkeita varten kerättyjä henkilötietoja käsitellään tietoturvallisesti Cuporen tutkimusaineiston käsittelyä koskevien tietoturvakäytänteiden mukaisesti.

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään ja tutkimustuloksissa henkilötietoja raportoidaan tietosuojalainsäädännön sallimissa puitteissa ja hankekohtaisesti tutkittavien kanssa sovituin tavoin.

6. Henkilötietojen säilytysaika

Tutkimuksessa käytetyt henkilötiedot poistetaan, kun ne eivät ole enää tarpeen tutkimuksen suorittamiseksi tai sen tulosten asianmukaisuuden varmistamiseksi.

Henkilötietoja sisältäviä aineistoja voidaan arkistoida myöhempää tutkimusta varten tietosuojalainsäädännön, asianmukaisen tutkimussuunnitelman sekä Cuporen tietoturvakäytänteiden mukaisesti. Tällöin aineistosta poistetaan suorat tunnistetiedot.

7. Tietojen siirto/luovuttaminen EU/ETA-maiden ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä eikä luovuteta EU/ETA-maiden ulkopuolelle.

Jos tietoja yksittäisessä tutkimushankkeessa siirretään tai luovutetaan EU/ETA-maiden ulkopuolelle, tästä kerrotaan tarkemmin hankkeen asianmukaisessa tutkimussuunnitelmassa ja kyseistä tutkimusta koskevassa tietosuojaselosteessa.

8. Automaattinen päätöksenteko

Cuporen tutkimushankkeita varten keräämiä henkilötietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon.

9. Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietojen vastaanottajia ovat ne kolmannet osapuolet, rekisterinpitäjät sekä henkilötietojen käsittelijät, joille rekisterin sisältämiä henkilötietoja siirretään tai luovutetaan.

Cupore voi käyttää alihankkijoita ja palveluntarjoajia henkilötietojen käsittelyn toteuttamiseksi. Nämä tahot käsittelevät tietoja Cuporen lukuun henkilötietojen käsittelijöinä ja alikäsittelijöinä. Cupore solmii näiden tahojen kanssa suoraan tai välillisesti tietosuoja-asetuksen edellyttämät sopimukset tietojen turvallisen ja lainmukaisen käsittelyn turvaamiseksi.

Tutkimusaineistoja luovutetaan vain historiallista tai tieteellistä tutkimusten varten Cuporen valitsemille yhteistyökumppaneille tietosuojalainsäädännön puitteissa.

10.  Tutkittavan oikeudet

Tutkimukseen osallistujalla on tietosuoja-asetuksen mukaan seuraavat oikeudet:

Oikeus saada tieto siitä mikäli ja mitä henkilötietoja hankkeessa käsitellään. Lisäksi tutkittavalla on oikeus pyytää jäljennös näistä henkilötiedoista.

Oikeus pyytää itseään koskevien tietojen oikaisua, jos käsiteltävissä henkilötiedoissa on epätarkkuuksia tai virheitä.

Oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista, jos niitä ei enää tarvita tarkoituksiin, joita varten niitä käsiteltiin, jos tutkittava peruuttaa suostumuksensa, jos tutkittava vastustaa käsittelyä, jos tietoja on käsitelty lainvastaisesti, tai jos henkilötiedot on poistettava lainsäädännöllisen velvoitteen noudattamiseksi. Oikeutta tietojen poistamiseen ei ole, jos se estää tai vaikeuttaa suuresti käsittelyn tarkoituksen toteutumista tieteellisessä tutkimuksessa.

Oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen, jos tutkittava kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jos käsittely on lainvastaista ja tutkittava vaatii tietojen käsittelyn rajoittamista, tai Cupore ei enää tarvitse tietoja, mutta tutkittava tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus saada Cuporelle toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle tiettyjen edellytysten täyttyessä.

Oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, jos käsittely perustuu yleiseen etuun tai oikeutettuun etuun. Tällöin Cupore ei voi käyttää tutkittavan henkilötietoja, ellei se osoita, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Cupore voi jatkaa tutkittavan henkilötietojen käsittelyä myös silloin, kun se on tarpeellista yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi.
Tutkittavan oikeuksista saatetaan yksittäistapauksissa poiketa siltä osin kuin oikeudet estävät tieteellisen tai historiallisen tutkimustarkoituksen tai tilastollisen tarkoituksen saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä suuresti. Tarvetta poiketa tutkittavan oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

11. Valitus tietosuojaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Kansallinen valvontaviranomainen Suomessa on Tietosuojavaltuutettu.

12.  Päivitykset

Cupore voi aika ajoin päivittää tätä tietosuojaselostetta. Tietosuojaselostetta on päivitetty viimeksi 21.4.2020.

 

B) Tietosuojaseloste: Cuporen sidosryhmärekisteri
1. Rekisterinpitäjä:

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön sr. (1771249-3) ylläpitämä kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore

Pitkänsillanranta 3B, 00530 Helsinki

info@cupore.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Anu Oinaala, Marjo Mäenpää

Pitkänsillanranta 3B, 00530 Helsinki

info@cupore.fi; 050 577 2246

3. Rekisterin nimi

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskuksen Cuporen sidosryhmärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Säilyttää ja ylläpitää Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön ylläpitämän Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen sidosryhmiin kuuluvien yhteystietoja. Tietoja käytetään tutkimuskeskuksen viestintään ja markkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi, titteli, työpaikka, posti- ja sähköpostiosoitteet sekä puhelinnumero.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään tapaamisissa, puhelimitse, verkossa tai muulla vastaavalla tavalla. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä, kuten organisaatioiden verkkosivuilta, kaupparekisteristä sekä muista julkisista rekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ilman laissa säädettyä perustetta. Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön ylläpitämä Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore voi käyttää omassa viestinnässään ja markkinoinnissaan myös yhteistyökumppaniensa palveluita, jolloin tietoja voidaan luovuttaa yhteistyökumppanin käyttöön tutkimuskeskuksen viestinnän ja markkinoinnin toteuttamiseksi. Henkilötietojen suojaamisesta sovitaan näissä tilanteissa erikseen.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri ei sisällä manuaalista aineistoa. Tutkimuskeskuksen sidosryhmärekisteriä säilytetään ja ylläpidetään kontaktitiedonhallintapalvelussa. Sen käyttöoikeus on niillä Cuporen työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Tietoihin pääsy vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan. Rekisterin tietojen käytöstä kerätään lokitietoja. Tiedot on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla.

10. Tarkistusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat järjestelmään tallennetut tiedot ottamalla yhteyttä Cuporeen.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröity voi pyytää rekisteriin tallennettujen tietojen korjaamista ottamalla yhteyttä Cuporeen.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietoja säilytetään toistaiseksi. Rekisteröity voi peruuttaa milloin tahansa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn, jolloin tiedot poistetaan osoiterekisteristä.

Evästeet