Tutkimusaineistojen hallinta

Cuporeen perustettiin tutkimusaineistojen hallintaa ja tietosuojaa kehittämään aineistonhallintatyöryhmä vuonna 2016. Työryhmä on laatinut Cuporelle aineistonhallintaa koskevat linjaukset sekä aineistonhallintasuunnitelman ohjeet. Osana työtä Cupore sitoutui noudattamaan yleisiä ihmistieteen tutkimusta koskevia eettisiä periaatteita. Lue lisää eettisestä ennakkoarvioinnista ihmistieteissä Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) verkkosivuilta.

Aineistonhallinnan linjauksissa kuvataan ne tavoitteet ja toimenpiteet, joilla aineistojen hallintaa Cuporessa kehitetään. Aineistonhallinnalla muun muassa varmistetaan, että aineistojen käyttö ja niihin perustuvat tutkimustulokset ovat aina tarvittaessa tarkistettavissa. Tutkimusaineistojen hallinnasta huolehditaan tutkimusprosessin kaikissa vaiheissa. Tavoitteena on aineistojen entistä parempi hyödyntäminen niin tutkimusten aikana kuin niiden jälkeen.

Tutustu Cuporen aineistonhallinnan linjauksiin.