Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 5.2.2024

Asiallista? (2018-2019)

  • Hankkeen kesto: 2018 — 2019
  • Julkaisuja : 1

Asiallista? -tutkimushankkeessa tutkitaan sukupuolten välistä tasa-arvoa ja työoloja kulttuurin toimialalla. Työhyvinvointia tarkastellaan kulttuuripoliittisesta sekä kulttuurien ja taiteen tutkimuksen eettisistä näkökulmista. Hankkeessa kerätään ja tuotetaan tietoa tasa-arvosta ja työhyvinvoinnista alan suositusten ja toimenpide-ehdotusten tueksi.

Hankkeen tavoitteena on nostaa esiin syrjiviä käytänteitä ja normeja kulttuurin ja taiteen toimialojen työskentelykulttuureissa. Hanke pyrkii hahmottamaan malleja asiallisten ja ihmisten välistä keskinäistä kunnioitusta lisäävien toimintatapojen vakiinnuttamiseksi kulttuurin ja taiteen toimialalla.

Hankkeen taustalla on kulttuurin toimialan ajankohtainen tarve selvittää tasa-arvon tilannetta julkista rahoitusta saavissa taide- ja kulttuurilaitoksissa ja vapaan kentän tuotannoissa.

Tutkimuksen kimmokkeena on syksyllä 2017 alkanut #metoo-kampanja, joka toi ilmi syrjintätapauksia ja valta-asetelmien väärinkäyttöä myös taiteen ja kulttuurin kentällä. Asiallista? -tutkimus kattaa nämä aihepiirit, mutta tarkastelee sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta osana työelämää: työoloja, työhyvinvointia ja työtyytyväisyyttä.

Keskeisiä tutkimuskysymyksiä ovat muun muassa:

  • Kuinka sukupuolten tasa-arvo on kehittynyt taide- ja kulttuurikentän eri toimialoilla ja eri ammateissa viimeisten 20 vuoden aikana?
  • Ovatko syrjintä ja häirintä leimallisia kulttuurialalle ja taiteen kentälle ja millaisissa olosuhteissa ne nousevat erityisesti ongelmaksi?
  • Miten tasa-arvoon vaikuttavat kulttuurialan erityspiirteet: nopea naisistuminen (toisaalta muutamat yhä poikkeuksellisen miesvaltaiset osa-alueet, kuten säveltäminen), epätyypilliset työsuhteet ja työympäristöt, taidetuotantojen hierarkkiset käytännöt ja valta-asetelmat?
  • Miten tasa-arvo toteutuu työtilaisuuksien jakautumisessa, apurahojen ja tilausten määrässä, toimeentulossa ja näkyvyydessä?
  • Minkälaisia tasa-arvoa koskevia suosituksia alalla on?

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin