Oona Myllyntaus

Forskarens information

På Cupore arbetar jag som projektledare för det ESF-stödda projektet Kreativa Färdigheter 2018-2020, Lösningar för anslutning av konst till byggnation. I vårt utvecklingprojekt granskar vi offentlig konst och kreativ design i nationella och internationella byggprojekt från de senaste decennierna. Målet är att utveckla indikatorer för att bedöma ekonomiska, estetiska och sociala dimensioner av konstens effekter. Resultaten är avsedda att nyttjas i allmän stadsplanering för förbättrad kvalitet genom konst och kreativ design.

Till min utbildning är jag filosofie magister (nordisk konst och kulturvetenskap, konstpedagogik, konsthistoria). Vid sidan av arbetet skriver jag på en doktorsavhandling på pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Min doktorsavhandling behandlar nordisk offentlig konst ur inlärningsmiljöns perspektiv. I min forskning har jag ägnat särskild uppmärksamhet åt skolplanering och frågor om tillämpad estetik.