Kollektiv förvaltning av upphovsrätt och principerna för god förvaltning

Ett finländskt perspektiv. Sammandrag på svenska

Rapporten undersöker hur den kollektiva förvaltningen av upphovsrätt i Finland fungerar sett ur de goda förvaltningsprincipernas synvinkel. Den kollektiva förvaltningen erbjuder en lösning i situationer där det är omöjligt eller opraktiskt för rättsinnehavaren att självständigt bevilja licenser. Upphovsmän och andra rättsinnehavare ger kollektiva förvaltningsorganisationer mandat att förvalta deras rättigheter, övervaka användningen av deras verk, sluta licensavtal med användare, samt samla in och fördela deras upphovsrättsersättningar. Då den kollektiva förvaltningen är avgörande för att licensera vissa användningar av upphovsrättskyddade verk är det viktigt att se till att aktörerna följer effektiva processer för beslutsfattande som uppfyller deras lagliga, sociala och etiska ansvar. Den här rapporten använder en metodologi för utvärdering av förvaltning i upphovsrättsystemens kontext (rapporten på engelska) som utvecklats av Cupore.

Undersökningen baserades på offentlig information om kollektiva förvaltningsorganisationer, en undersökning av rättsinnehavare vars rättigheter förvaltas av dessa kollektiva förvaltningsorganisationer samt intervjuer med representanter för kollektiva förvaltningsorganisationer och användare som förhandlar licensavtal. Datan som samlades in användes för att avgöra om och på vilket sätt det kollektiva förvaltningssättet som helhet uppfyller de åtta principerna för god förvaltning: transparens, delaktiggörande, redovisningsskyldighet, koherens och konsekvens, effektivitet och genomslagskraft, jämlikhet och inklusion samt maktfördelning. Undersökningen behandlade också på vilket sätt principerna för god förvaltning implementeras i förhållandet mellan de tre stora intressegrupperna: rättsinnehavarna, de kollektiva förvaltningsorganisationerna och användarna. Rapporten avslutas med förslag till åtgärder.

Den finskspråkiga publikationen har ett sammandrag på svenska. Rapporten på finska:

Nathalie Lefever & Katja Oksanen-Särelä 2021. Tekijänoikeuden yhteishallinnointi ja hyvän hallintotavan periaatteet – Suomalainen näkökulma. Cuporen verkkojulkaisuja 68. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.

ISBN 978-952-7200-40-7 (pdf); ISSN 1796-9263 (pdf)

Man kan också läsa rapporten på engelska här.

Forskning

Projektets forskare