Cupore publicerade sin jämställdhets- och jämlikhetsplan för de kommande åren

Nyheter   18.3.2022  

Kulturpolitiska forskningscentret Cupore har publicerat en jämställdhets- och jämlikhetsplan för åren 2022–2025. I planen beskrivs hur jämlikheten samt jämställdheten mellan könen förverkligas på Cupore. I planen ställer man även upp målsättningar och åtgärder för att främja dessa frågor.

Jämställdheten och jämlikheten är centrala värden i Cupores verksamhet. De har även varit ett forskningstema, och Cupores forskning har brukats i främjandet av jämställdheten och jämlikheten inom konst- och kulturbranschen. Utförandet och uppföljningen av jämställdhets- och jämlikhetsplanen är en del av verkställandet av Cupores strategi.

Enligt planen främjar Cupore jämställdheten och den jämlika behandlingen av människor i arbetsgemenskapen och tar dessa i beaktande i planeringen av forskningscentrets verksamhet, utvecklandet av personalens sakkunskap och i kommunikationen. Jämställdhetens och jämlikhetens synvinklar tas även i beaktande i insamlingen av forskningsdata och under analysarbetet av materialet.

Cupores jämställdhets- och jämlikhetsplan innehåller även målsättningar som främjar förverkligandet av jämställdhet och jämlikhet i arbetssamfundet. Genomförandet av planen följs upp med två års mellanrum, så att man kan identifiera och reagera på upplevelser av ojämlik behandling.

Bekanta dig med Cupores jämställdhets- och jämlikhetsplan här!

Bild: Eugene Chystiakov, Unsplash