Tvärsektoriellt samarbete behövs i en stad i förändring – kulturens aktörer som resurs och nytänkande

Nyheter   14.12.2018  

EspooCult Faktablad 2 fokuserar på hur tvärsektoriellt samarbete fungerar i Esbo stad. Som en del av forskningsprojektet EspooCult har stadens strategiska och administrativas dokument granskats och representanter och tjänstemän från olika sektorer intervjuats.

Som resultat av delforskningen ses att sakkunskapen på kulturenheten vid Esbo stad ses som väsentlig för utvecklandet av stadsbornas deltagande och medverkan. De som verkar på kulturfältet öppnar upp nya synvinklar och kan så tjäna som resurs även för verksamheter inom andra sektorer. Ändå ses kulturen som endast delvis integrerad i planeringen av det tvärsektoriella programmet i staden. Olika aktörers arbetsprocesser ses inte ligga fas med varandra. Indikatorer, resurser och verksamheter följs upp separate per sector och resultatområde. Det finns inte några indikatorer alls som följer upp samarbeten eller tvärsektoriellt förverkligad verksamhet.

Det två-åriga forskningsprojektet EspooCult studerar Esbo stad ur ett kulturpolitiskt perspektiv. Projektet genomförs av Cupore på beställning av kulturförvaltningen vid Esbo stad och har som mål att ge bred och pålitlig kunskap som grund för stadens utveckling. Forskningsprojektet lanserades början av år 2018. I projektet publiceras totalt fyra faktablad med jämna mellanrum. Det första gavs ut den 26.4.2018 och det andra den 11.12.2018.

EspooCult Faktablad 2