Konstnärer önskar uppskattning och stöd av kommuner, kommuner attraktionskraft av konstnärer – båda vill öka samarbetet

Nyheter   12.4.2021  

Professionella konstnärer och kommuner vill enligt Konst- och kulturbarometern öka sitt ömsesidiga samarbete. Kommunernas nuvarande stöd har marginell betydelse för konstnärerna, eftersom det är så litet. De ökande skillnaderna mellan kommuner och upplevelsen av regional ojämlikhet kommer också fram i barometern. 

Den nyligen publicerade Konst- och kulturbarometern fick svar av 1 080 yrkeskonstnärer och 160 kommuner. Barometern visar att framför allt städer anser att konsten har en viktig ställning och de stöder konstutövning, men konkurrensen om finansiering är hård. Vanliga hinder för konstfrämjande i mindre kommuner är bristen på resurser, kunskap och information.

För merparten av konstnärerna har ekonomiskt stöd beviljat av kommunen ingen betydelse, eftersom anslagen ofta inriktas till hobbyverksamhet eller underhåll av konstinstitutioner och inte till yrkeskonstnärer eller arbetsgrupper på det fria konstfältet.

Konstnärerna önskar att kommunerna ska uppskatta deras yrke och öka lokala aktörers synlighet samt bevilja finansiering som möjliggör konstutövning. Utrymmen för skapande och framförande av konst finns också på önskelistan.

Det finns en vilja att öka det ömsesidiga samarbetet hos både kommunerna och konstnärerna. Av konstnärerna uppgav 67 procent att de gärna samarbetar med kommunens kulturväsende och gärna använder sin konstnärliga yrkeskunskap i kommunens tjänst och för dess utveckling. Kommunernas mål är att med samarbetet inverka positivt framför allt på områdets livskraft och invånarnas välmående.

Kommunerna ger uttryck för två möjliga utvecklingsriktningar: vissa av dem tänker satsa på konst- och kulturverksamhet och vill integrera konstnärers arbete i sin verksamhet och sina strukturer, medan andra kommuner befarar att resurserna kommer att minska samt att konst- och kulturverksamheten försvagas.

Konstnärernas svar avspeglade en upplevelse av regional ojämlikhet inom konstutövning. Nästan hälften av konstnärerna som svarade på barometerenkäten har övervägt att flytta till en annan ort för att få bättre förutsättningar för sitt konstnärliga arbete.

Såväl kommunerna som konstnärerna anser att Centret för konstfrämjandes aktiva regionala verksamhet är viktig. De önskar att informationen om den effektiveras.

Konst- och kulturbarometern undersökte också coronapandemins effekter på konstnärligt arbete. De konstaterades vara avsevärda, rentav förödande. En nyhet om coronans inverkan publicerades redan i februari 2021.

Resultaten presenteras 15 april på webbdiskussionen Taike & Cupore talks.

Ladda ner rapporten (på finska med svensk sammanfattning och sammandrag) i PDF-format på Cupores webbplats:

Minna Ruusuvirta, Emmi Lahtinen, Kaija Rensujeff ja Ari Kurlin Niiniaho 2021. Taiteen ja kulttuurin barometri 2020. Taiteilijat ja taiteen tekeminen kunnissa. Cuporen verkkojulkaisuja 67. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore ja Taiteen edistämiskeskus 

Ytterligare information

Minna Ruusuvirta, specialforskare, Kulturpolitiska forskningscentret Cupore, minna.ruusuvirta@cupore.fi, tfn +358 50 326 8014

Emmi Lahtinen, forskare, Kulturpolitiska forskningscentret Cupore, emmi.lahtinen@cupore.fi, tfn +358 50 556 0414

Kaija Rensujeff, specialsakkunnig, Centret för konstfrämjande, kaija.rensujeff@taike.fi, tfn +358 295 330 721

Bild: detalj av rapportens pärmbild, grafisk design Tiina Paju