Konstnärer ser positivt på framtiden – tilltro till det egna skapandet, påverkansmöjligheter och konstnärskapet grund för optimism

Nyheter   28.3.2022  

Konst- och kulturbarometern visar att konstnärer har en optimistisk syn på framtiden, men oro över utkomsten och den egna orken försämrar välbefinnandet.

Totalt 1 056 yrkeskonstnärer svarade på den nyligen publicerade Konst- och kulturbarometern. Syftet med barometern är att årligen följa upp och föra fram konstnärernas synpunkter på aktuella frågor och fenomen.  I år fokuserade barometern på konstnärers syn på framtiden.

En klar majoritet av konstnärerna som svarade på barometern såg optimistiskt på sin framtid som konstnär. Merparten av dem som svarade upplevde att de har möjligheter att påverka utformningen av sin egen framtid. Konstnärerna var dock bekymrade över hela samhällets framtid och önskade sig möjligheter att utnyttja sina yrkeskunskaper på ett bredare samhälleligt plan.

Trots att det finns en stark framtidstro, visar svaren även en oro över den egna orken som konstnär i såväl dagens som framtidens arbetsliv. Särskilt osäkerheten över arbete och inkomster orsakar belastning, men framtiden förmörkas också av större hot som klimatförändringarna, förändringar på grund av digitaliseringen och ökad ojämlikhet. Pressen att klara sig är stor speciellt på unga konstnärer och sådana som är i början av eller mitt i sin karriär.

Denna barometer genomfördes vid en historiskt exceptionell tidpunkt, under coronapandemins andra år. Det avspeglas i svaren som upplevelser av osäkerhet och en brist på uppskattning av konstnärens arbete. Svaren visar dock tydligare än under tidigare år att svararna betraktar det konstnärliga arbetet som ett yrke och en näring jämförbar med andra yrken och näringar. Attitydförändringen kan vara en följd av att coronatiden har lyft fram frågor om konst som yrke och näring i den offentliga debatten.

Även så gott som alla andra faktorer som definierar konstnärskap fick avsevärt större understöd än tidigare av dem som svarade. Detta kan betraktas som en svag signal på att betydelsen av konstnärskap har förstärkts inom branschen jämfört med tiden före coronapandemin.

Konst- och kulturbarometern 2021: Framtidens konstskapare

Ladda ner den finskspråkiga rapporten i PDF-format på Cupores webbplats: https://www.cupore.fi/fi/julkaisut/cuporen-julkaisut/tulevaisuuden-taiteentekijaet

Ruusuvirta, Minna, Lahtinen, Emmi, Rensujeff, Kaija, Kurlin Niiniaho, Ari: Taiteen ja kulttuurin barometri 2021: Tulevaisuuden taiteentekijät. Cuporen verkkojulkaisuja 69. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore ja Taiteen edistämiskeskus.

Ytterligare information
Minna Ruusuvirta, specialforskare, Kulturpolitiska forskningscentret Cupore, minna.ruusuvirta@cupore.fi, tfn +358 50 326 8014

Emmi Lahtinen, forskare, Kulturpolitiska forskningscentret Cupore, emmi.lahtinen@cupore.fi, tfn +358 50 556 0414

Kaija Rensujeff, specialsakkunnig, Centret för konstfrämjande, kaija.rensujeff@taike.fi, tfn +358 295 330 721

Bild: Efe Kurnaz, Unsplash

Forskare