Utvärdering av samhällets basservice 2021: Det digitala kulturutbudet i kommuner ökade och utomstående experttjänster används i stor utsträckning

Nyheter   6.9.2022  

Kommunerna använde utomstående experttjänster i stor utsträckning för att ordna sina kulturtjänster. Under coronapandemin togs de digitala tjänsterna i bruk i stor utsträckning i kulturverksamheten. Utvärderingen av samhällets basservice 2021 är klar. 

I utvärderingen av basservicen 2021 utreddes kommunernas resurser för kulturverksamhet samt hurdana kulturtjänster kommunerna kunde erbjuda.  Utvärderingen av basservicen gjordes genom att skicka en enkät till kommunerna. Av de 293 kommunerna på Fastlandsfinland besvarade 222 enkäten.

Kommunerna utnyttjade utomstående experttjänster i stor utsträckning för att organisera sin kulturverksamhet 2021. Särskilt de regionala ansvarsmuseernas tjänster användes mycket – i hela 69 procent av kommunerna som svarade på enkäten. De regionala ansvarsmuseerna ersatte 2019 det tidigare landskaps- och regionkonstmuseisystemet.

Olika evenemang är fortfarande den huvudsakliga formen av kulturverksamhet i kommunerna. År 2021 ordnades drygt 23 000 evenemang. Största delen (80 procent) av kulturverksamheten var evenemang, tillställningar och fester av engångskaraktär. Det ordnades betydligt färre regelbundet återkommande evenemang och festivaler. I nästan alla kommuner ordnades år 2021 evenemang med utbud av musik och scenkonst.

Coronan påskyndade ibruktagandet av digitala tjänster

Coronapandemin påskyndade utvecklingen av digitala kulturtjänster i 67 procent av kommunerna som svarade på enkäten. Enligt de som ansvarar för kommunernas kulturverksamhet öppnar digitaliseringen av tjänsterna nya möjligheter för verksamheten, men digitala kulturtjänster anses inte vara lika viktiga som tjänster som tillhandahålls på plats. Ibruktagandet av digitala tjänster begränsades av personalbrist samt brist på tid och kompetens.

Variation i personalresurserna

Det fanns betydande skillnader mellan kommunerna i fråga om personalresurserna för den allmänna kulturverksamheten 2021. I kommunens kulturverksamhet fanns ett eller flera årsverken tillgängliga

  • I 84 procent av de urbana kommunerna
  • I 58 procent av tätortskommunerna
  • I 16 procent av landsbygdskommunerna.

Åtgärdsförslag

Utifrån utvärderingen presenteras bland annat följande åtgärder för att utveckla kulturverksamheten i kommunerna.

  • Kommunerna ska reservera tillräckliga ekonomiska resurser och personalresurser för att ordna kulturverksamhet. När verksamheten ordnas ska tillgängliga sakkunnigtjänster anlitas.
  • Undervisnings- och kulturministeriet och Centret för konstfrämjande ska stödja kommunerna så att de bättre kan ordna sina tjänster på det sätt som lagen om kulturverksamhet förutsätter.
  • Man bör utreda möjligheterna att stödja kommunerna i utnyttjandet av digital teknologi och bildandet av samarbetsnätverk.

Utvärderingsrapporter

Utvärdering av samhällets basservice 2021 pdf 17 MB

Utvärdering av basservicen 2019

Utvärdering av tillgången till basservice är regionförvaltningsverkens lagstadgade uppgift. Genom utvärderingen följer man upp, övervakar och bedömer om basservicen är tillgänglig på lika villkor på olika håll i Finland. Utvärderingen görs vartannat år. Ministerierna fastställer utvärderingsobjekten och de varierar från år till år. Utvärderingen av kommunernas kulturtjänster är genomförd av Kulturpolitiska forskningscentret Cupore på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet.

Mer information:

specialforskare Minna Ruusuvirta, tfn 050 326 8014, minna.ruusuvirta@cupore.fi
forskare Vappu Renko, tfn 058 50 566 0360, vappu.renko@cupore.fi

Mer information på webbplatsen avi.fi: Utvärdering av samhällets basservice