Peruspalvelujen arviointi 2021: Digitaalinen kulttuuritarjonta lisääntyi kunnissa ja ulkopuolisten asiantuntijapalvelujen käyttö oli laajaa

Uutiset   6.9.2022  

Kunnat käyttivät kulttuuripalvelujensa järjestämisessä laajasti ulkopuolisia asiantuntijapalveluja. Koronapandemian aikana digitaaliset palvelut otettiin laajasti käyttöön kulttuuritoiminnassa. Peruspalvelujen arviointi 2021 on valmistunut. 

Vuoden 2021 peruspalvelujen arvioinnissa selvitettiin kuntien kulttuuritoimintaan käyttämiä resursseja sekä millaisia kulttuuripalveluja kunnissa oli tarjolla. Peruspalvelujen arviointi tehtiin lähettämällä kunnille kysely. Manner-Suomen 293 kunnasta 222 vastasi kyselyyn.

Kunnat hyödynsivät ulkopuolisia asiantuntijapalveluja laajasti kulttuuritoimintansa järjestämisessä vuonna 2021. Erityisesti alueellisten vastuumuseoiden palveluja käytettiin paljon – jopa 69 %:ssa kunnista, jotka vastasivat kyselyyn. Alueelliset vastuumuseot korvasivat vuonna 2019 entisen maakunta- ja aluetaidemuseojärjestelmän.

Erilaiset tapahtumat ovat edelleen pääasiallinen kulttuuritoiminnan muoto kunnissa. Vuonna 2021 järjestettiin reilut 23 000 tapahtumaa. Valtaosa (80 %) kulttuuritoiminnasta oli kertaluontoisia tapahtumia, tilaisuuksia sekä juhlia. Säännöllisesti järjestettäviä tapahtumia ja festivaaleja oli tarjolla huomattavasti vähemmän.

Korona vauhditti digitaalisten palvelujen käyttöönottoa

Koronapandemia vauhditti digitaalisten kulttuuripalvelujen kehittämistä 67 %:ssa kyselyyn vastanneista kunnista. Kuntien kulttuuritoiminnasta vastaavien näkemysten mukaan palvelujen digitalisoituminen avaa uusia mahdollisuuksia toimintaan, mutta digitaalisia kulttuuripalveluja ei pidetä yhtä tärkeinä kuin paikan päällä toteutettuja palveluja. Digitaalisten palvelujen käyttöönottoa rajoittivat henkilöstön vähyys sekä ajan ja osaamisen puute.

Henkilöstöresursseissa vaihtelua

Kuntien välillä oli huomattavia eroja yleisen kulttuuritoiminnan henkilöstöresursseissa vuonna 2021. Kunnan kulttuuritoiminnassa oli käytettävissä yksi tai useampi henkilötyövuosi

  • 84 %:ssa kaupunkimaisista kunnista
  • 58 %:ssa taajan asutuista kunnista
  • 16 %:ssa maaseutumaisista kunnista.

Toimenpide-ehdotuksia

Arvioinnin perusteella esitetään muun muassa seuraavia toimenpiteitä kulttuuritoiminnan kehittämiseksi kunnissa.

  • Kulttuuritoiminnan järjestämiseen tulee varata kunnissa riittävästi taloudellisia ja henkilöstöresursseja. Toiminnan järjestämisessä tulee käyttää saatavilla olevia asiantuntijapalveluja.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Taiteen edistämiskeskuksen tulee tukea kuntia, jotta ne pystyvät paremmin järjestämään palvelunsa siten, kuin kulttuuritoimintaa koskeva laki edellyttää.
  • Tulee selvittää mahdollisuuksia, miten voidaan tukea kuntia digitaalisen teknologian hyödyntämisessä ja yhteistyöverkostojen muodostamisessa.

Arviointiraportit:

Peruspalvelujen arviointi: Kulttuuripalvelut pdf 12 MB

Peruspalvelujen arviointi 2019

Peruspalvelujen saatavuuden arviointi on aluehallintovirastojen lakisääteinen tehtävä. Arvioinnilla seurataan, valvotaan ja arvioidaan peruspalvelujen saatavuuden yhdenvertaista toteutumista koko maassa. Arviointi tehdään joka toinen vuosi. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore toteutti kulttuuripalvelujen arvioinnin opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta neljättä kertaa.

Lisätietoja:

erikoistutkija Minna Ruusuvirta, p. 050 326 8014, minna.ruusuvirta@cupore.fi
tutkija Vappu Renko, p. 058 50 566 0360, vappu.renko@cupore.fi

Peruspalvelujen arviointi Aluehallintoviraston verkkosivuilla: https://avi.fi/peruspalvelujen-arviointi

Tutkijat