Avtalsförhållanden i förändring

Upphovsrättsfrågor inom den audiovisuella sektorn. Sammanfattning på svenska

Rapporten diskuterar upphovsrättsfrågor inom den audiovisuella branschen. I undersökningen granskades de audiovisuella innehållens upphovsrättsavtal speciellt sett utifrån de förändringar som har skett i relation till avtalsvillkorens skälighet och branschens strukturer.

Undersökningens data samlades in genom enkäter, fokusgrupper och sakkunnigintervjuer. På basis av resultaten upplever både produktionsbolag och utövare av skapande arbete att den teknologiska utvecklingen har påverkat deras möjligheter att få skälig ersättning för överförande av rättigheter eller användningsrätt av produktioner. Ersättningarnas storlek upplevs inte ha stigit i rättvis relation till de överförda rättigheternas omfattning. Över hälften av respondenterna som utövar skapande arbete upplevde att de har erbjudits oskäliga avtalsvillkor gällande överföringen av deras upphovsrättigheter eller användningsrättigheterna till deras verk. Dessutom största delen av produktionsbolagen som svarade på enkäten hade någon gång stött på problem när de skaffat användningsrättigheter till verk som används som en del av en produktion. I undersökningen framkom även flera möjliga lösningar för främjandet av skäliga avtalsvillkor för den audiovisuella branschen och för att lösa problemen gällande förvärvandet av användningsrättigheter.

Den finskspråkiga publikationen har en sammanfattning på svenska.

Tiina Kautio & Nathalie Lefever 2023. Sopimussuhteet muutoksessa – Audiovisuaalisen alan tekijänoikeudellisia kysymyksiä. Cuporen verkkojulkaisuja 74. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.

ISBN 978-952-7200-77-3 (pdf); ISSN 1796-9263 (pdf)

 

Forskning

Projektets forskare