Julkaisu Olli Jakonen

Kokeileva ja kehittyvä kirjasto? Yleisten kirjastojen kokeilu- ja kehittämishankkeiden valtionavustustoiminnan vaikuttavuus

OKM tilasi Cuporelta selvityksen kirjastojen harkinnanvaraisten valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten kehittämisavustusten strategisuudesta ja vaikuttavuudesta. Analyysin kohteena ovat OKM:n ”Kirjastopolitiikka 2015” -ohjelma (2009) ja kehittämishankkeiden valtionavustustoiminnan kokonaisprosessi.

Kirjastojen hanketoiminta vaikuttaa tarkastellun näytteen perusteella tulokselliselta. Toisaalta hanketoiminta ei ole ulospäin erityisen strategista, vaan siinä on kyse kirjastojen yksittäisten palveluiden ja toimintojen parantamisesta. Selvityksessä pohdittiin myös kehittämishankkeiden relevanttiutta suhteessa kirjastojen perustoimintaan ja -tehtäviin.

Kehittämis- ja kokeiluhanketoiminnan kirjastopoliittisen vaikuttavuuden ja vaikutusten tarkka arviointi on vaikeata. Vaikuttavuuden näkökulmasta relevantteja tavoitteita ei ole eritelty uusimmassa kirjastopolitiikan strategiassa niin selkeästi, että tavoitteiden saavuttamista voitaisiin systemaattisesti arvioida. Myös hankkeiden tavoitteet ja saavutetut tulokset on ajoittain dokumentoitu epämääräisesti.

Kirjastolaitoksen kehittämisessä ja kirjastopolitiikassa ajankohtaiset, laajat käsitteet ja ideologiat, kuten asiakkuus, käyttäjäystävällisyys, kirjasto tapahtumapaikkana, osallistuminen ja yhteisöllisyys näyttäisivät ohjaavan osittain myös kokeilutoiminnan tavoitteenasettelua.

Julkaisun lopussa annetaan selvityksen tuloksiin perustuvia, kehittämishankkeita ja yleistä valtionavustusprosessia koskevia kehittämisehdotuksia: 1) kirjastopoliittisten vision ja tavoitteiden kirkastaminen, 2) hakuilmoitusten strategisuuden parantaminen, 3) valtionavustusten tarkoituksen ja innovaatiot–perustoiminta -suhteen selkiyttäminen, 4) kehittämishankkeiden valtionavustusten erotteleminen suuriin (strateginen) ja pieniin (yksittäiset kehittämiskohteet), 5) hankkeiden arvioinnin ja vaikuttavuuden evidenssin esille saamisen parantaminen.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat