Julkaisu Samu Lagerström

Suomen kulttuuri- ja taideammatit tilastollisessa tarkastelussa 1995-2000 maakunnittain

Julkaisussa tarkastellaan maamme 41 keskeistä taide- ja kulttuurialan ammattiryhmää niissä tapahtuvine kehitystrendeineen. Tarkastelu on kohdennettu ammateissa toimivien työllisten lukumääriin, sekä kehitysmuutoksiin tilastojaottelua ilmentävien muuttujien ollessa: ikäryhmä, sukupuoli, työnantajasektori, tuloryhmä, sekä koulutusaste.

Julkaisu on osa Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskuksen vuosina 2003–2004 toteuttamaa kulttuurin ja liikunnan alojen elinkeinorakennetta ja osaamistarpeita kartoittavaa KLEROT-ennakointihanketta.

Tarkastelun kohteeksi valitut ammatit on valittu käyttäen vuoden 2001 ammattiluokitusta, joka noudattaa Euroopan unionin ammattiluokitusstandardia (ISCO-88 COM, International Standard Classification of Occupations) nelinumerotasolle saakka. Ammatteja valittaessa on pyritty kiinnittämään huomiota myös arvoketjuajatteluun. Mukana on siten ns. puhtaiden kulttuuriammattien lisäksi myös erilaisia teollisuusammatteja.

ISBN 952-5573-05-2 (PDF), ISSN 1795-1739

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat