Forskningsrojekt Sidan senast uppdaterad 20.2.2024

Forsknings- och utvärderingsprojektet Oulu2026

  • Projektets varaktighet: 2018 — 2027

Uleåborg är, tillsammans med 39 andra kommuner, Europas kulturhuvudstad 2026. Oulu2026 är ett långvarigt kulturbaserat stadsutvecklingsprojekt med målsättningen att åstadkomma en kulturell klimatförändring. Projektets syfte är att genom samarbete och nya kulturinvesteringar öka kulturutbudet i Norra Finland, förbättra välbefinnandet bland regionens medborgare, skapa sysselsättning och utveckla den nordliga regionen.

Cupores tvärvetenskaplig forskningsgrupp följer och utvärderar kulturhuvudstadsåret, effekterna av åtgärderna som hänger ihop med kulturhuvudstadsåret samt de långvariga effekterna i Uleåborg och samarbetskommunerna.

Forskningsprojektets målsättning är

  1. att skapa forskningsdata om verksamheten under kulturhuvudstadsåret, verksamhetens effekter och genomslagskraft samt kulturens roller och betydelse för det långsiktiga strategiska utvecklingsarbetet
  2. att genomföra en utvärdering av verksamheten kring kulturhuvudstadsåret Oulu2026 i enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut Nr 445/2014/EU, artikel 16.1

Forskningsprojektet som genomförs åren 2022–2027 är en fortsättning på det år 2018 påbörjade forskningsarbetet som stödde kulturhuvudstadsprojektet i ansökningsstadiet.

I samarbete

Projektets forskare

Även de här projekten kan vara av intresse