Kommuninformation om kultur (KULTTI)

En förstudie. Sammanfattning på svenska

År 2021–2023 genomförs projektet Kommuninformation om kultur (KULTTI) som har som mål att skapa en enhetlig kunskapsbas som beskriver kommunernas kulturverksamhet. Projektet är ett riksomfattande utvecklingsuppdrag för att främja utvecklandet av kommunernas kulturverksamhet på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet. Projektet utförs i samarbete mellan Finlands Kommunförbund och Kulturpolitiska forskningscentret Cupore.

Detta arbetsdokument samlar iakttagelser om kunskapsbehoven och produktionen av kunskap om kommunernas kulturverksamhet, både sådan kunskap som den befintliga litteraturen erbjuder och den kunskap som samlades in i början av projektet.

Den finskspråkiga publikationen har ett sammandrag på svenska. Sammandraget finns på denna sida: scrolla ner och klicka på länken ”Mer”. Du kan ocksä ladda ner sammandraget som PDF-fil.

Rapporten på finska:

Ruusuvirta, Minna ja Renko, Vappu (2022). Kuntien kulttuuritoiminnan tietoperustan kehittäminen: KULTTI-hankkeen esiselvitys. Cuporen työpapereita 17. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.

ISBN 978-952-7200-68-1; ISSN 2343-2284

SAMMANFATTNING

År 2021–2023 genomförs projektet Kommuninformation om kultur (KULTTI) som har som mål att skapa en enhetlig kunskapsbas som beskriver kommunernas kulturverksamhet. Projektet är ett riksomfattande utvecklingsuppdrag för att främja utvecklandet av kommunernas kulturverksamhet på uppdrag av Undervisnings- och kulturministeriet. Projektet utförs i samarbete mellan Finlands Kommunförbund och Kulturpolitiska forskningscentret Cupore.

Detta arbetsdokument samlar iakttagelser om kunskapsbehoven och produktionen av kunskap om kommunernas kulturverksamhet, både sådan kunskap som den befintliga litteraturen erbjuder och den kunskap som samlades in i början av projektet.

Kommunerna behöver kunskap i vid utsträckning, både för genomförandet, uppföljningen och rapporteringen av den dagliga verksamheten och för den långsiktiga strategiska planeringen och ledningen. Hos de kommuner som svarade på KULTTI-projektets enkät framhävdes i synnerhet behoven av kunskap om konsekvenserna av kulturverksamheten, för vilka tillgången till kunskap för närvarande är ganska dålig. Även mer lättillgänglig information om bland annat ekonomi- och personalresurser är viktig för kommunerna.

Information om kommunernas kulturverksamhet samlas in och produceras på olika förvaltningsnivåer: på nationell, regional och lokal nivå. Kommunernas egen produktion av information har en central roll också när information samlas ihop av regionala eller nationella aktörer. För närvarande kan produktionen av information om kommunernas kulturverksamhet beskrivas som splittrad och utspridd. Kommunerna utnyttjar också den information som finns tillgänglig i varierande grad. Den information som produceras i kommunernas egna organisationer är den som utnyttjas mest regelbundet i ordnande av kulturverksamhet i kommunerna.

De centrala problemen med informationsproduktionen som gäller kommunernas kulturverksamhet hänför sig till informationsproduktionens processer, såsom svårigheterna att få fram uppgifter, att utnyttja uppgifterna och tekniken. Problem orsakas också av att informationsinnehållet inte är enhetligt och att det är oklart om uppgifterna kan utnyttjas, till exempel huruvida uppgifterna på ett genuint sätt motsvarar kommunernas behov. Många kommuner saknar kompetens och resurser för att upprätthålla och utveckla informationsproduktionen.

Forskning

Projektets forskare