Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 7.2.2024

Suomen taiteen ja kulttuurin rahoitus ja ohjaus

  • Hankkeen kesto: 2003 — 2004
  • Julkaisuja : 1

Cupore rahoitti Suomen kulttuurisektorin rahoitus ja ohjaus – hanketta vuosina 2003-2004. Hanke kilpailutettiin keväällä 2003 ja se toteutettiin 27.5.2003-30.4.2004 välisenä aikana. Toteuttajana toimi Ekvit ry:n organisoima tutkijakonsortio, jota johti emeritusprofessori Ilkka Heiskanen Helsingin yliopistosta ja jonka jäseninä toimivat professorit Pertti Ahonen ja Lasse Oulasvirta Tampereen yliopistosta.

Tutkimuksessa tuli:

1. selvittää maamme kulttuurisektorin tämänhetkinen rahoitustilanne ja -tarve sekä

2. arvioida niitä hallinta- ja ohjausjärjestelmiä, jotka kohdistuvat suomalaisen kulttuurin kenttään.

Tehdyt havainnot ja arviot tuli suhteuttaa odotettavissa oleviin rahoitustilanteen muutoksiin. Tulosten perusteella tuli hahmottaa vaihtoehtoisia tulevaisuudennäkymiä eli skenaarioita sekä tehdä ehdotuksia siitä, miten rahoitusjärjestelmien välistä yhteistyötä ja julkisen hallinnon ohjausjärjestelmiä tulisi kehittää.

Rahoitustilanteen analyysissä tutkijaryhmä keskittyi erityisesti julkisen ja yksityisen rahoituksen keskinäisiin toisiaan edistäviin tai poissulkeviin vaikutuksiin. Rahoituksen seurauksia analysoitiin kahdesta katsannosta: toisaalta toiminnallisten sektoreiden (koulutus, luova työ, tuotanto, jakelu ja tallentaminen) keskinäisen synergian, toisaalta institutionaalisten sektoreiden (taiteen alat, kulttuurin eri palvelujärjestelmät) ohjauksen organisoinnin tehokkuuden ja innovatiivisuuden kannalta.

Ohjausjärjestelmien tarkastelussa kohteena olivat etenkin julkisen ja yksityisen sektorin (ml. kolmas sektori) keskinäiset suhteet. Ohjausjärjestelmien muutokset suhteutettiin taustalla oleviin laajempiin muutoksiin, erityisesti maamme julkishallinnon uudistuksiin, EU:n lainsäädännön ja rahoitusjärjestelmien vaikutuksiin sekä suomalaisen informaatioyhteiskunnan kehitykseen.

Hankkeen analyysit perustuvat ensisijassa jo olemassa olevaan tutkimustietoon, tilastoaineistoihin sekä keskushallinnon lainsäädäntö-, seuranta- ja suunnitteluprosesseissa tuotettuihin materiaaleihin. Lisätietoa hankkeessa hankittiin kahdella erillistutkimuksella, joista toinen kohdistui kuntien laitosmuotoisen kulttuurin rahoitus- ja valtionapuohjaukseen, toinen taiteen ja kulttuurin yliopisto- ja ammattikorkeakouluopetukseen. Aineistojen tulkinnan perustaksi laadittiin laaja kulttuurin taloustieteellistä tutkimusta yhdistelevä metodologinen analyysi, jonka avulla tutkimuksessa määritellään taiteen ja kulttuurin rahoituksen keskeiset ongelmat.

Tutkimushankkeen tulokset julkaistiin Cuporen julkaisusarjassa keväällä 2005 teoksena Taiteen ja kulttuurin rahoitus ja ohjaus: kipupisteet ja kehitysvaihtoehdot. Tutkimuksen tulokset esiteltiin ja niistä, sekä erityisesti esitetyistä taiteen ja kulttuurin rahoituksen ja ohjauksen skenaariovaihtoehdoista, keskusteltiin kulttuurikentän toimijoiden kesken Cuporen järjestämässä keskustelutilaisuudessa Teatterimuseossa Kaapelitehtaalla 5.4.2005.

Tutustu myös näihin hankkeisiin