Toimintamalli muutoksessa. Tutkimus kuntien kulttuuripalveluista

Tutkimuksen tavoitteena on ollut analysoida, mitkä tekijät vaikuttavat kunnan tuottamien tai mahdollistamien kulttuuripalvelujen asemaan ja sisältöihin erityyppisten kuntien palvelurakenteissa.

Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena ja kohdistettiin kulttuuri- ja liikuntatoimen vastuuhenkilöille Lapin, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Pohjanmaan, Pirkanmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntien kunnissa. Tulos osoittaa sitä, että kulttuuritoimintojen järjestämisessä on kysymys kulttuuritoiminnan asemasta kunnissa ja asiaan paneutuneiden henkilöiden työstä.

Tarkastellessamme kulttuurisektorin toimintaa kehittäviä painopisteitä kävi ilmi, että luovien klusterien ryhmittely, palvelujen markkinoistaminen ja palvelumuotoilu sekä organisoitu yhteistyö kunnan palvelu-tuotannossa olivat erityisesti kaupunkimaisten kuntien vastaajien ratkaisuja ja valtionosuuden merkittävyys korostui erityisesti yli 100 kilometrin päässä maakuntakeskuksista sijaitsevissa kunnissa. Toiminnan hankkeistaminen todettiin tärkeäksi, mutta myös se jäi hieman enemmän muiden kuin kaupunkimaisten kuntien painopisteeksi.

Kulttuuritoiminnan resursointia tarkasteltiin sekä henkilöresurssien, talouden, tilojen ja investointien kautta. Niiden yhteisvaikutuksen kautta voidaan selkeästi erottaa kulttuuritoimen erilaisiksi toimintatiloiksi pääkaupunkiseutu, maakuntakeskukset ja muut kunnat.

Anita Kangas ja Vilja Ruokolainen 2012. Toimintamalli muutoksessa. Tutkimus kuntien kulttuuripalveluista. Cuporen verkkojulkaisuja 16.

ISBN 978-952-5573-43-5, ISSN 1796-9263

Lisää » Vähemmän »