ESCIA Pilot Study: The Use of Copyrighted Material for the Purposes of Non-commercial Scientific Research

ESCIA-pilottitutkimus toteutettiin vuonna 2014-2016 Cuporen ja Suomen tekijänoikeudellisen yhdistyksen yhteishankkeena. Pilottitutkimuksen aiheena oli tekijänoikeudella suojatun aineiston käyttö ei-kaupallisen tieteellisen tutkimuksen tarpeisiin. Päätavoitteena oli tutkia eri politiikkatoimenpideskenaarioiden vaikutuksia ja siten testata Maailman henkisen omaisuuden järjestössä (WIPO) luonnosteltua ohjeistusta tekijänoikeussääntelyn muutoshankkeiden sekä tekijänoikeuteen liittyvien politiikkatoimenpiteiden vaikutusten arviointiin (Draft Guidelines on Assessing the Economic, Social and Cultural Impact of Copyright on the Creative Economy (ESCIA)). WIPO julkaisi ohjeistuksen vuonna 2013.

Tässä julkaisussa esitellään pilottitutkimuksen keskeiset havainnot. Lisäksi käsitellään ESCIA-ohjeistusta koskevia huomioita ja suosituksia.

Tekijänoikeudella suojatun aineiston käyttöä tieteellisen tutkimuksen tarpeisiin tarkasteltiin sekä oikeudenhaltijoiden että tutkijoiden ja tutkimuslaitosten näkökulmasta. Vaihtoehtoisia toimenpiteitä arvioitiin kahden fokusryhmän keskusteluissa. Tutkijoiden näkökulmasta uusi tekijänoikeudella suojatun aineiston käytön ei-kaupalliseen tieteelliseen tutkimukseen salliva rajoitussäännös katsottiin parhaaksi vaihtoehdoksi nykyisten ongelmien ratkaisemiseksi. Oikeudenhaltijoiden edustajat taas korostivat lisensointijärjestelmien kehittämisen sekä eri osapuolten välisen vuoropuhelun merkitystä.

Suomen tekijänoikeudellinen yhdistys toteutti vuonna 2017 hankkeen lisävaiheen WIPO:n ehdotuksen pohjalta, ja julkaisu sisältää kuvauksen tästä työstä.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat