Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 22.2.2024

WIPO:n suuntaviivat tekijänoikeussääntelyn taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen vaikutusten arviointiin (ESCIA) (2014-2016)

  • Hankkeen kesto: 2014 — 2016
  • Julkaisuja : 1

ESCIA-pilottitutkimuksen teemana oli tieteelliseen tutkimukseen liittyvät tekijänoikeuskysymykset.

Maailman henkisen omaisuuden järjestössä (WIPO) on kehitetty ohjeistusta tekijänoikeussääntelyn muutoshankkeiden sekä tekijänoikeuteen liittyvien politiikkatoimenpiteiden vaikutusten arviointiin. Ohjeistus on dokumentoitu käsikirjaluonnokseen Draft Guidelines on Assessing the Economic, Social and Cultural Impact of Copyright on the Creative Economy (ESCIA).

ESCIA -kehikkoa testattiin ja pilotoitiin WIPO:n sihteeristön pyynnöstä Suomessa vuosina 2014-2016. Pilottitutkimuksen teemana oli tieteelliseen tutkimukseen liittyvät tekijänoikeuskysymykset, ja se toteutettiin Cuporen ja Suomen tekijänoikeudellisen yhdistyksen yhteishankkeena.

Pilottihankkeessa arvioitiin eri politiikkatoimenpideskenaarioiden vaikutuksia tutkijoiden ja oikeudenhaltijoiden näkökulmasta. Vertailtaviksi valittiin toimenpiteitä, jotka voisivat selkeyttää tekijänoikeudella suojatun materiaalin ei-kaupalliseen tutkimuskäyttöön liittyviä kysymyksiä.

Syksyllä 2014 toteutettiin kehikon esipilotointi, jossa keskityttiin erityisesti nykytilan havainnollistamiseen. Ryhmäkeskusteluissa, joihin osallistui sekä tutkijoiden näkökulman että oikeudenhaltijoiden edustajia, käsiteltiin
–          tekijänoikeudella suojatun aineiston tutkimuskäyttöön liittyviä ongelmia,
–          tutkijoiden tekijänoikeustietämystä,
–          tekijänoikeusjärjestelmän toimivuutta tieteellisen tutkimuksen näkökulmasta, sekä
–          muita tekijänoikeudella suojatun aineiston tutkimuskäyttöön vaikuttavia seikkoja (erit. lisensiointi).
Esipilotin tulosten pohjalta toteutettiin vuonna 2015 hankkeen toinen vaihe, jossa tarkasteltiin nykytilanteen säilymisen sekä vaihtoehtoisten politiikkaskenaarioiden (tekijänoikeuden rajoitussäännös ja yhteisymmärrysasiakirja) vaikutuksia tieteellisen tutkimuksen tekijöille ja oikeudenhaltijoille.
Hanke nivoutui Cuporessa yhtä aikaa toteutettuun Tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointimetodologiahankkeeseen. ESCIA eroaa tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointikehikosta erityisesti siinä suhteessa, että sen tarkoituksena on tutkia yksittäisten toimenpiteiden vaikutuksia.

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin