Julkaisu Tarja Savolainen

Sukupuolten välinen tasa-arvo elokuvatuotannossa. Julkisen rahoituksen jakautuminen.

Selvityksessä etsittiin vastausta kysymykseen, toteutuuko sukupuolten tasa-arvo suomalaisen elokuvan julkisessa rahoituksessa. Lisäksi arvioitiin laajemmin mahdollisia epätasa-arvoa tuottavia tekijöitä elokuvatuotannossa.

Selvityksen mukaan naisten ohjaamille elokuville ja naispuolisille elokuvataiteilijoille ohjautui neljännes (24 %) vuosina 2011–2015 elokuvatuotantoon suunnatusta julkisesta rahoituksesta. Selvityksessä tutkittiin noin 150 miljoonan euron jakautumista naisten ja miesten tekemille elokuville ja elokuvataiteilijoille. Vastaavasti miehille ohjautui rahoituksesta kolme neljännestä (74 %). Naiset saivat siis käyttöönsä huomattavasti vähemmän taloudellisia resursseja kuin miehet. Tässä merkityksessä sukupuolten tasa-arvo elokuvatuotannossa ei toteutunut.

Kun naisten saamaa osuutta rahoituksesta verrattiin naisten osuuteen elokuvataiteilijoista (43 % vuonna 2010) tai naisten osuuteen alalle koulutetuista (noin puolet), tilanne näytti edelleen hyvin epätasaiselta. Tutkitun jakson aikana kaksi merkittävintä rahoittajaa Suomessa olivat Suomen elokuvasäätiö (93,4 milj. euroa) ja Yleisradio (45,6 milj. euroa). Elokuvasäätiön tuesta 26 prosenttia ja Yleisradion ennakko-ostoista ja tilauksista ainoastaan 18 prosenttia ohjautui naispuolisille tekijöille.

Selvityksessä kartoitettiin myös, missä määrin tutkitut organisaatiot tuottavat tietoa ja raportoivat rahoituksen jakautumisesta naisille ja miehille. Eri organisaatiot toimivat tässä asiassa hyvin eri tavoin, mutta yleiskuva tilanteesta on heikko. Vaikka esimerkiksi Yleisradiossa on pitkä tasa-arvotyön historia organisaation sisällä, se ei seuraa sukupuolten tasa-arvon toteutumista ohjelmistossaan eikä raportoi siitä.

Raportissa julkisella rahoituksella tarkoitetaan valtion budjetista ohjautuvia varoja. Selvityksen kohteena olivat Suomen elokuvasäätiön ja Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskuksen vuosina 2011–2015 sekä Pohjoismaisen elokuva- ja televisiorahaston vuosina 2012–2015 myöntämät tuet. Lisäksi tarkasteluun sisällytettiin Taiteen edistämiskeskuksen Audiovisuaalisen taidetoimikunnan myöntämät henkilökohtaiset apurahat sekä Yleisradion tekemät ennakko-ostot ja tilaukset. Rahoituksen jakautumisen lisäksi raportissa arvioitiin laajemmin mahdollisia epätasa-arvoa tuottavia tekijöitä elokuvatuotannossa.

 

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat