Taidepolitiikan kepit ja porkkanat

Taiteen edistämiskeskuksen toiminta-avustukset taiteenalojen yhteisöille 2013‒2019.

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore arvioi Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) toimeksiannosta sen myöntämät toiminta-avustukset taiteenalojen yhteisöille. Toiminta-avustuksia tarkasteltiin opetus- ja kulttuuriministeriön taiteen ja kulttuurin hallinnonalan valtionavustuspolitiikan toimeenpanona.

Tuloksia

Toiminta-avustuksilla on pitkä historia ja sinänsä selkeä, perusteltavissa oleva kulttuuripoliittinen tarkoituksensa. Harkinnanvaraiset toiminta-avustukset taideyhteisöille ovat keskeinen osa taiteen suoran tukemisen järjestelmää taiteilija-apurahojen sekä VOS-laitosten ohella. Arviointimme mukaan harkinnanvaraisuutta on kuitenkin sovellettu vähemmän kuin periaatteessa olisi mahdollista.

Taiken oman linjauksen mukaan toiminta-avustuksilla edistetään taiteilijoiden toimeentuloa ja työllisyyttä sekä monipuolistetaan taiteellisen ja muun luovan työn tekemisen edellytyksiä. Arviointimme perusteella etenkin rahalliselta kooltaan pienillä toiminta-avustuksilla kuitenkin tuetaan taiteilijoiden toimeentuloa melko heikosti. Avustusten tyypillinen koko (mediaani) on ollut aikavälillä 2013–2019 noin 30 000 euroa. Samaan aikaan yleisesti yhteisöavustuksiin Taikesta allokoitavat varat ovat kasvaneet enemmän kuin taiteilija-apurahat. Vuonna 2020 taideyhteisötuki kasvoi edelleen 12,7 miljoonaan euroon, joka vastaa valtion taiteilija-apurahoihin Taikesta myönnettävää rahoitusta.

Arviointiperusteiden käyttö päätöksenteossa on toimijakentälle epäselvää. Arvioinnissa kävi ilmi, että taiteen kentälle ei ole selvää, kuka nykyisin päättää toiminta-avustuksista. Päätöksentekojärjestelmä on ollut jossain määrin epäselvä ja raskaaksi koettu jopa Taiken luottamuselimissä toimiville vertaisarvioitsijoille.

Jokaisena tarkasteluvuotena toiminta-avustuksen vuosittain jaetusta määrärahasta (€) yhteensä noin 60 prosenttia on kohdistunut teatterin ja tanssin yhteisöille. Teatterin osuus on ollut vuosittain 35–42 % toiminta-avustuksesta. Tanssin osuus on ollut 15–26 % välillä. Kuvataiteen osuus on vaihdellut välillä 7–11 %, musiikin osuus 7–10 %, elokuvan 6–9 %, sirkuksen 7–8 %, valokuvan 4–6 %. Kaiken kaikkiaan 662 eri yhteisöä haki Taiken toiminta-avustusta tarkastellulla aikajaksolla. Avustusta on saanut 239 eri yhteisöä. Yhteensä 423 yhteisöä eli 64 % avustusta hakeneista joukosta ei saanut avustusta kertaakaan.

Aikavälillä 2013–2019 Taiken toiminta-avustusten rahallisesta määrästä on kohdistunut Uudellemaalle lähes 60 prosenttia. Uusimaalaisen esittävän taiteen kentän (teatteri, tanssi, sirkus) osuus kaikista toiminta-avustuksista 2013–2019 on ollut noin 44 prosenttia. Päätöskriteerien ohella maakunnittainen toimijakentän koko, toimijoiden luonne ja hakuaktiivisuus vaikuttavat rahojen kohdentumiseen.

Taiken toiminta-avustuksin tuetaan monenlaisia toimintakonsepteja edunvalvonta/järjestötoiminta, taideyhteisöt ja tuotantoalustat/ -talot, taidekoulut/ oppilaitokset, aluekeskukset, alue- ja paikallisyhteisöt). Eri taiteenaloilla toimivat yhteisöt muodostavat hyvin monimuotoisen ja taidetta eri tavoin edistävän joukkion. Ne tavoittelevat ja toteuttavat usein myös muita päämääriä kuin taiteen tarjontaa ja edistämistä. Tavoitteiden piiri kattaa mm. soveltavan taiteen, osallisuuden, yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin, alueen kehittämisen ja yleisötyön.

Painettu julkaisu: ISBN 978-952-7200-45-2 ISSN 1795-1739

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat