Taiteen ja kulttuurin toimijat, toiminta ja merkitys. Tapauskohteina Hyvinkää, Lohja ja Porvoo

Kulttuuritoiminnan rahoituksen selvittäminen on Suomessa pitkään ollut ongelmallista. Kokonaiskuvaa on ollut vaikea muodostaa, koska eri lähteistä saatavat tiedot eivät läheskään aina ole olleet vertailukelpoisia.

Tässä tutkimuksessa testataan uutta paikkakuntalähtöistä näkökulmaa kulttuuritoiminnan sekä kulttuuritoimijoiden toiminnan rahoituksen selvittämiseen. Tutkimuksen kohdekunniksi valikoituivat Porvoo, Hyvinkää ja Lohja.

Pilottihanke osoitti, että tämänlainen näkökulma kulttuuritoiminnan sekä taiteen ja kulttuurin rahoituksen selvittämiseen on hedelmällinen.

Taide- ja kulttuuritoimijoista hankittiin tietoja kuntien edustajille lähetettyjen listauskyselyjen avulla. Tietoja kuntien itse tuottamasta sekä rahoittamalla järjestämästä kulttuuritoiminnasta hankittiin erillisellä kyselylomakkeella. Lohjalaisille kulttuuritoimijoille lähetettiin erikseen kysely, jossa tiedusteltiin taide- ja kulttuuritoiminnan rahoitusta ja muuta resursointia, toiminnan organisointia ja toteutusta sekä käsityksiä Lohjan kulttuurielämästä. Etenkin viimeksi mainittua asiaa selvitettiin myös lohjalaisten kulttuuritoimijoiden haastatteluilla, joita toteutettiin sekä yksilö- että ryhmähaastatteluina.

Selvityksen vertailevassa osassa selvitettiin kaikista kolmesta kaupungista niiden kulttuurin päätöksenteon palvelutuotannon ja muun toiminnan rakenteet sekä kunnan kulttuuritoiminnan taloudelliset perustiedot ja kulttuuripoliittisesti olennaiset strategiat ja ohjelmat. Näitä aineistoja hyödyntämällä saatiin esille kolme uusmaalaista kulttuuripoliittista profiilia.

Tapausanalyysissä tuotettiin kuvaus Lohjan kaupungin taide- ja kulttuurielämän rakenteista, taloudellisista edellytyksistä, keskeisistä tuotoksista sekä paikallisista ja alueellisista vaikutuksista. Tätä tarkoitusta varten kartoitettiin tarkemmin paikkakunnalla toimivat julkiset, julkisrahoitteiset ja yksityiset kulttuuritoimijat ja kerättiin tietoa näiden toiminnasta eri lähteitä hyödyntämällä. Näiden tietojen avulla muodostettiin kuva taiteen ja kulttuurin maailmasta sekä sen toimintaedellytyksistä ja merkityksestä Lohjalla.

Pilottihanke osoitti, että tämän tyyppinen tarkastelu- ja tietojenkeruutapa on hedelmällinen ja että sitä kannattaa kehittää edelleen. Selvityksen päätteeksi koottiin asiaa koskevia kehittämisehdotuksia.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat