Taiteilijoiden työ ja toimeentulon muodot

Taiteen ja kulttuurin barometri 2019

Viidennen Taiteen ja kulttuurin barometrin aiheena oli taiteilijan työ ja toimeentulo. Barometrikysely kohdistettiin tällä kertaa kaikille eri taiteenaloilla toimiville taiteilijoille. Kyselyn lähtökohtana käytettiin vuoden 2018 barometrikyselystä kertynyttä aineistoa. Taiteilijoilta kysyttiin taiteellisen työn ja muun työn osuudesta tuloihin. Lisäksi pyydettiin tietoa niistä tulolajeista, joita vastaaja oli saanut työssään taiteilijana.

Taiteen ja kulttuurin barometri tarttuu vuosittain ajankohtaisiin teemoihin taiteen ja kulttuurin kentillä. Barometri toteutetaan Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskuksen Cuporen sekä Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) yhteistyönä.

Yhteenveto kyselyn tuloksista

Kaikkien alojen taiteilijoilla on paljon erilaisia tulonlähteitä. Vaikka taiteilija työskentelisi pääosan työajastaan taiteilijana, se ei takaa, että pääosa vuoden tuloista tulisi taiteilijantyöstä.

Palkatonta työtä esiintyy kaikilla taiteenaloilla. Barometrin vastausten perusteella palkaton työ on sekä ”resurssikysymys” että ”tottumiskysymys”.

Taiteilijoiden työmarkkina-asema vaihtelee paljon yhdenkin vuoden sisällä. Vaihtelevat työtilanteet ja joustamattomat työmarkkina-asemien määrittelyt johtavat taiteilijoiden osalta monimutkaisiin tilanteisiin.

Taiteilijat toivoivatkin, että sosiaaliturva- ja verotusjärjestelmissä otettaisiin huomioon moninaiset tulolähteet, epäsäännölliset tulot sekä oman työn kehittämisen tarpeet myös jaksoilla, jolloin ei ole tuloja tiedossa.

Taiteilijat kokevat, että toimeentulon saaminen taiteellisesta työstä edellyttää usein liiketoimintaosaamista. Monet taiteilijat suhtautuvat yrittäjyyteen negatiivisesti eikä kaikilla vastaajilla ollut selkeää käsitystä yrittäjyydestä. Myyntitoiminta verokortin kautta ja toimeksiannot olivat kuitenkin taloudellisesti merkittäviä lähes puolelle vastaajista.

Vastausten perusteella taiteilijat eivät useinkaan osaa hyödyntää tekijänoikeuksia taloudellisesti. Teosten käytöstä ei aina koeta saatavan asianmukaista korvausta. Taiteilijat eivät myöskään usein koe olevansa tasavertaisia teosten käyttöä koskevissa sopimusneuvotteluissa.

Yli 70 prosenttia vastaajista piti apurahoja tärkeänä edellytyksenä taiteilijana toimimiselle. Taiteilijat tuntevat apurahoihin liittyvät käytänteet ja kokevat pienetkin summat tärkeiksi.

Taiteelliseen työhön liittymätön palkkatyö ja puolison varaa rakentuva yhteinen talous ovat monille tärkeitä taiteellisen työn edellytyksiä. Myös perheen ja yhteisön henkinen tuki ja kannustaminen oli taiteilijoille tärkeää.

Vaikeista olosuhteista huolimatta taiteilijat kokevat oman työnsä arvokkaaksi ja merkitykselliseksi.

Tutkimukset