”Tulossa on jotain juttuja”: kyselytutkimus pääkaupunkiseudun taide- ja kulttuuritoimijoiden suhteesta maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen

Cuporen vuonna 2006 aloittaman tutkimushankkeen yhtenä osatutkimuksena tehtiin keväällä 2007 kysely, joka lähetettiin 68 valtiolliselle, kunnalliselle tai yksityiselle taiteen ja kulttuurin toimijalle Espoossa, Helsingissä, Kauniaisilla tai Vantaalla.

Kyselyssä tiedusteltiin, millä tavalla pääkaupunkiseudun taidelaitokset, kulttuurikeskukset ja kulttuurihallinnot ovat toiminnassaan ottaneet huomioon maahanmuuton ja sen mukana tuoman monikulttuurisuuden. Tutkimusraportissa esitellään myös pääkaupunkiseudun etnisiä ja kulttuurisia rakenteita sekä niiden mahdollisia vaikutuksia taide- ja kulttuurielämälle.

Kyselyssä tiedusteltiin, millä tavalla pääkaupunkiseudun taidelaitokset, kulttuurikeskukset ja kulttuurihallinnot ovat toiminnassaan ottaneet huomioon maahanmuuton ja sen mukana tuoman monikulttuurisuuden sekä yleensä että toiminnan eri osa-alueilla. Lisäksi kysyttiin, millaisena he näkevät lähitulevaisuuden kehityksen ja mitä pidetään toiminnan lisäämisen ensisijaisina esteinä.

Huomattava osa vastaajista katsoi, että maahanmuutto ja monikulttuurisuus ovat jo nyt tärkeä osa heidän organisaationsa toimintaa ja miltei kaikkien mielestä näiden asioiden merkitys kasvaa seuraavien 5-10 vuoden aikana. Käytännössä toiminta painottui kuitenkin vahvasti ennen muuta tulevaisuuden toiminnan hahmottamiseen ja suunnitteluun sekä strategiatyöhön. Henkilöstöpolitiikassa, markkinoinnissa sekä toiminnan seurannassa ja arvioinnissa maahanmuutto ja monikulttuurisuus ovat esillä varsin vähän.

Lisäksi eri vastaajatahojen välillä oli eroja. Selvästi aktiivisimpia ovat olleet museot ja kulttuurikeskukset, kun taas orkestereissa ja teattereissa näitä kysymyksiä ei ole pidetty samalla tavalla ajankohtaisina tai tarpeellisina. Taloudellisten voimavarojen puutetta pidetään selvästi merkittävimpänä syynä toiminnan vähäisyyteen. Kyselyn avoimien vastausten tulkinta paljastaa kuitenkin, että monien taiteen ja kulttuurin kentän toimijoiden mielestä yleisön erityisryhmien tai esimerkiksi taiteilijoiden etnisen taustan huomioon ottaminen ei ole tarpeellista tai asianmukaistakaan, vaan ”kaiken tulee olla kaikille”.

Palvelujen järjestämisen suhteen vastaajatahot sijoittuvat jatkumolle, jonka toisessa ääripäässä korostetaan palvelujen avoimuutta ja samanlaisuutta kaikille asukkaille, kun taas toisessa ääripäässä korostetaan tarvetta ottaa eri ryhmien erilaiset tarpeet, käsitykset ja toimintatavat aktiivisesti huomioon.

Useimmat vastaukset kuvastavat kuitenkin myönteistä asennetta maahanmuuttoa ja monikulttuurisuutta kohtaan yhdistettynä tiettyyn epäröintiin ja pohdintaan. Kuten eräs vastaaja asian ilmaisi: ”Sitten joskus voidaan ottaa agendaan erikoisjuttuja, jotka vaativat erikoispaneutumista.”

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat