Ett regionalekonomiskt perspektiv på konst- och kulturfestivaler i Svenskfinland

Den här rapporten samlar resultaten av ett delprojekt inom Cupores forskningsprojekt Konst- och kulturfestivalernas regionalekonomiska faktorer. Målet har varit att producera information om hur festivalverksamhetens regionalekonomiska effekter uppkommer, föreslå utvärderingssätt för att mäta effekterna samt att definiera informationsbehoven som finns.

Forskningen visade att det svenskspråkiga festivalfältet på flera sätt har annorlunda verksamhetsstrukturer och finansieringsgrund än det finländska festivalfältet generellt. Dels ter sig de finlandssvenska festivalerna tydligare ha mer betoning på sociala och kulturella målsättningar framom medvetna ekonomiska mål. Dels förstärks uppfattningen om att kulturekonomin i Svenskfinland generellt sett till stor del baseras på stiftelsefinansiering. Det accentueras av att det ur materialet kan uttolkas att medvetenheten om och utvecklandet av företagssamarbeten inte är betonat inom den finlandssvenska festivalkulturen.

Utvecklandet av forskningen kring den finlandssvenska festivalkulturens betydelse kan delvis se som en fortsatt granskning av de kultur- och språkspecifika dragen. Då ligger fokus på kulturella och sociala effekter på ett allmänt plan. Detta delprojekt synliggör dock att såvida vidare forskning avser att granska ekonomiska effekter lokalt eller regionalt, bör de finlandssvenska festivalerna inbegripas i festivalforskningen i sin helhet i Finland.

Oavsett framtida forskningsfokus baseras all granskning på mer medveten och strukturerad datainsamling av festivalarrangörerna själva.

Hirvi-Ijäs, Maria, Leppänen, Aino & Luonila, Mervi (2022). Ett regionalekonomiskt perspektiv på konst- och kulturfestivaler i Svenskfinland. Cupores arbetspapper 20. Kulturpolitiska forskningscentret Cupore.

ISBN 978-952-7200-71-1; ISSN 2343–2284

 

Forskning

Projektets forskare