Taide- ja kulttuurifestivaalien aluetaloudelliset mekanismit

Aluetalousvaikutusten mittaamisen haasteet ja mahdollisuudet

Taide- ja kulttuurifestivaalien aluetaloudelliset tekijät -tutkimushankkeessa tutkittiin suomalaisten taide- ja kulttuurifestivaalien aluetaloudellisia vaikutuksia. Tavoitteena on ollut tuottaa tietoa festivaalitoiminnan aluetaloudellisten vaikutusten muodostumisesta, ehdottaa arvioinnin tapoja vaikutusten mittaamiseksi sekä määritellä tähän liittyviä tiedontarpeita.

Tässä työpaperissa kuvataan aluksi festivaalituotannon ominaispiirteitä talousvaikutusten muodostumisen näkökulmasta, esitellään tapausesimerkiksi valittujen alueiden ja festivaaliotoksen muodostamiseen vaikuttaneet kriteerit sekä tutkimusaineisto. Luvussa 4 keskitytään alue- ja festivaalikohtaisesti festivaalitoiminnan ominaispiirteisiin ja esitetään esimerkkilaskelmia kulutuksen ja syntyvien vaikutusten näkökulmasta. Lisäksi luvussa kuvataan yrityskyselyaineiston pohjalta festivaalien merkitystä osana tapahtumapaikkakuntien liike-elämää. Luvussa 5 esitetään tutkimuksen johtopäätökset, esitetään havaittu tiedontarve sekä mahdolliset tietolähteet. Lopuksi esitetään toimenpide-ehdotukset ja tutkimussuosituksia.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat