Stadsutveckling och kulturpolitik

Resultat av forskningsprojektet EspooCult

Stadsutvecklingen spelar en central roll i formandet av en bra framtid för hela samhället. Städerna är förutom en grund för människors sociala samlevnad och organisering även grunden för kulturell utveckling. Under de senaste åren har kulturens och kulturpolitikens roll som en solid del av städernas övergripande utveckling ökat. Bakgrunden till detta ligger i behovet av att utnyttja kulturens och den kulturella verksamhetens potential i stadsutvecklingen och i formandet av städernas framtida möjligheter.

Under åren 2018–2019 genomfördes forskningsprojektet EspooCult som granskade kulturverksamheten och kulturpolitiken i Esbo stad. Ett föremål för särskild granskning var kulturens roll i stadsutvecklingen. I detta faktahäfte sammanfattas forskningens centrala resultat. Faktahäftet grundas i en omfattande forskningsrapport: “Kaupunkikehittäminen ja kulttuuripolitiikka. EspooCult tutkimuksen tuloksia (2020).

Innehåll

1. Esbo stad

2. Kulturen som en del av stadsutvecklingen

3. Esbo stad som ram för kulturverksamheten

4. Kulturen som en del av Esbo stads organization och lokalsamfund

5. Esbobornas delaktighet och medverkan i kulturverksamheten

6. Dimensioner av stadskulturens utveckling

7. Kultur som en tvärsektoriell verksamhet

8. Att uppfatta kulturverksamhetens effekter

9. Kulturellt hållbar utveckling

10. Att uppfatta kulturellt hållbar utveckling

11. Scenarier om kulturens roll i framtidens Esbo

12. Slutsatser och rekommendationer av EspooCult

*

Maria Hirvi-Ijäs, Anna Kanerva och Minna Ruusuvirta 2020. Stadsutveckling och kulturpolitik. Cupores faktahäfte 3. Kulturpolitiska forskningscentret Cupore 2020.

Projektets forskare