Alustavat tulokset: Kunnissa kaivataan selkeämpää kokonaiskuvaa mediakasvatuksen vastuista

Uutiset   6.2.2023  

lapsia pöytien äärellä luokkahuoneessa

Kunnilla on merkittävä rooli mediakasvatuksen toteuttamisessa ja laajat edellytykset tarjota mahdollisuuksia medialukutaidon edistämiseen eri-ikäisille ihmisille. Mediakasvatuksen vastuista ja johtamisesta on kuitenkin ollut vain vähän koottua tietoa.

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen ja Kansallisen audiovisuaalisen instituutin yhteistyössä toteuttamassa tutkimushankkeessa tarkastellaan mediakasvatuksen nykytilaa suomalaisissa kunnissa erityisesti mediakasvatuksen poikkisektoraalisuuden ja johtamisen näkökulmista.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää mediakasvatuksen edistämiseen liittyviä haasteita ja hyviä käytäntöjä sekä kunnan toimijoiden näkemyksiä mediakasvatuksen tulevaisuudesta. Tutkimusta varten haastateltiin lähes kolmekymmentä viranhaltijaa kahdeksassa erikokoisessa kunnassa eri puolilla Suomea. Tutkimuksen loppuraportti julkaistaan Mediakasvatusfoorumissa keväällä 2023.

Lapset ja nuoret keskiössä, aikuisten mediakasvatus etsii vielä paikkaansa

Alustavien tulosten mukaan kunnissa on vaihtelevat käytännöt ja resurssit mediakasvatuksen edistämisessä eri toimialoilla. Yleisimmin medialukutaidon edistäminen nähdään varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja kirjastojen toimialueena. Näillä toimialoilla toiminta perustuu opetussuunnitelmiin ja lakisääteisiin tehtäviin, minkä vuoksi mediakasvatus on suunnitelmallisinta ja vastuut ovat selkeimmät. Tosin se, miten tavoitteiden toteutumista ja toiminnan tasalaatuisuutta seurataan, vaihtelee kunnittain. Nämä toimialat toimivat myös useimmiten yhteistyössä.

Mediakasvatustoiminta keskittyykin kunnissa paljolti lapsiin ja nuoriin. Aikuisten ja ikääntyneiden medialukutaitojen tärkeys tunnistetaan kunnissa hyvin, mutta toimintaa ja suunnitelmallisuutta on käytännössä olemassa vasta vähän. Monissa kunnissa on epäselvää, kenen vastuulla aikuisten medialukutaito kunnassa on tai tulisi olla. Useimmiten aikuisten medialukutaidon edistäminen huomioidaan kirjaston toiminnassa. Kolmannen sektorin toimijoilla on myös tärkeä rooli erityisesti aikuisten tavoittamisessa.

Ruohonjuuritason mediakasvatustoimintaa on kunnissa paljon. Kunnissa ei kuitenkaan ole välttämättä kokonaiskuvaa siitä, mitkä kaikki tahot mediakasvatusta edistävät ja mitä toimenpiteitä sen edistämiseksi tulisi tehdä. Kunnissa kaivataan kokonaisvastuun ottavaa tahoa ja koordinaatiota. Myös valtakunnan tason ohjeistusta ja tukea kaivataan, esimerkiksi mediakasvatuksen vahvempaa kytkemistä kuntalaisten osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen.

Mediakasvatus tai medialukutaidon edistäminen ei juuri näy kaupunkitason strategioissa. Haastatteluissa toimialajohdon keskeiseksi rooliksi nähdään mediakasvatukseen liittyvien arvojen tunnistaminen sekä poliittisen päätöksenteon rajapinnassa toimiminen ja sitä kautta mediakasvatustoiminnan mahdollistaminen ja resursoiminen. Mediakasvatuksen johtamisen haasteet liittyvät vahvasti ylipäänsä poikkihallinnollisen ja poikkisektoraalisen toiminnan johtamisen haastavuuteen ja haasteisiin kuntaorganisaation sisällä.

Lähde: kavi.fi

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore

Erikoistutkija Anna Kanerva, anna.kanerva@cupore.fi, puh. 050 302 1414

Tutkija Katja Oksanen-Särelä, katja.oksanen-sarela@cupore.fi, puh. 050 505 6414

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI)

Erityisasiantuntija Julia Alajärvi, julia.alajarvi@kavi.fi, puh. 050 434 4229 

Kuva: Niko Sieppi

Tutkijat