Festivaalien kulttuuritaloudellinen merkitys pitäisi tuoda paremmin esiin

Uutiset   28.11.2022  

ihmisiä teltassa festivaaleilla

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen festivaalitutkimuksen osaprojektissa tarkasteltiin ruotsinkielisten festivaalien toimintaolosuhteita ruotsinkielisen Suomen alueilla. 

Tutkimuksesta selvisi, että suomenruotsalaisella festivaalikentällä on monella tapaa toisenlaiset toimintarakenteet ja rahoituspohja kuin suomalaisella festivaalikentällä keskimäärin. Suomenruotsalaiset festivaalit näyttävät painottavan sosiaalisia ja kulttuurisia tavoitteita taloudellisia tavoitteita enemmän. 

Tutkimus vahvistaa myös näkemystä siitä, että suomenruotsalaisen kulttuurin talous nojaa vahvasti säätiörahoitukseen. Tämä huomio korostuu myös sitä myötä, että tietoisuus yritysyhteistyöstä ja yhteistyön kehittäminen eivät näytä olevan suomenruotsalaisen festivaalikulttuurin keskeisiä painopisteitä.  

Suomenruotsalaisen festivaalikulttuurin tarkastelussa on mahdollista nostaa esille festivaalien kulttuuri- ja kielierityisiä piirteitä. Silloin tutkimuksen fokus on pääosin kulttuurisissa ja sosiaalisissa vaikutuksissa. Tämä osaprojekti osoittaa, että tutkittaessa paikallisia tai alueellisia taloudellisia vaikutuksia, suomenruotsalaiset festivaalit tulisi sisällyttää osaksi yleistä suomalaista festivaalitutkimusta. Tutkimusalueen maantieteellisten rajauksien pitäisi silloin seurata niitä maantieteellisiä rajoja, joiden mukaan aluetaloudellisten vaikutusten tilastollinen aineisto kerätään ja tuotetaan vertauskelpoisena. 

Vastaisuudessa tutkimuksen tulisi, näkökulmasta ja painopisteistä riippumatta, perustua myös festivaalijärjestäjien omaan suunnitelmalliseen ja järjestelmällisesti toteutettuun datan keruuseen. Laadullisen ja määrällisen tiedon tuotantoa tulisi systematisoida siten, että kerättyä tietoa voisi mitata samoilla mittareilla ja se olisi vertailukelpoista. Näin olisi mahdollista kehittää pitkäaikaistutkimusta taide- ja kulttuurifestivaalien taloudellisista vaikutuksista ja vaikuttavuudesta. 

Cuporen Taide- ja kulttuurifestivaalien aluetaloudelliset tekijät -tutkimushankkeen tavoitteena on ollut kerätä tietoa festivaaleista aluetaloudellisesta näkökulmasta. Osahankkeessa Ett regionalekonomiskt perspektiv på konst- och kulturfestivaler i Svenskfinland tarkastellaan ruotsinkielisten festivaalien toimintaolosuhteita ruotsinkielisen Suomen alueilla. 

Julkaisu on ruotsinkielinen ja se on luettavissa Cuporen verkkosivuilla PDF-muodossa: 

Hirvi-Ijäs, Maria, Leppänen, Aino & Luonila, Mervi (2022). Ett regionalekonomiskt perspektiv på konst- och kulturfestivaler i Svenskfinland. Cupores arbetspapper 20. Kulturpolitiska forskningscentret Cupore. 
 
Lisätiedot: 
 
Erikoistutkija Maria Hirvi-Ijäs, maria.hirvi-ijas@cupore.fi, 050 463 5575 

Erikoistutkija Mervi Luonila, mervi.luonila@cupore.fi 

Lue lisää tutkimushankkeesta Cuporen verkkosivuilta .

Valokuva: Tomek Baginski, Unsplash

Tutkijat