Kulttuuri alueellisen kehityksen moottorina. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittamat kulttuurihankkeet Manner-Suomessa rakennerahastokaudella 2007–2013. Kulttuurimatkailua, luovaa taloutta ja infrastruktuuria

Cupore toteutti OKM:n toimeksiannosta asiantuntijaselvityksen kulttuurin ja taiteen alojen EAKR-hankkeiden (Euroopan aluekehitysrahasto) tuloksista ja vaikuttavuudesta rakennerahastojen ohjelmakaudella 2007–2013. Selvitys keskittyi pääasiassa EU:n rakennerahastokaudella 2007–2013 toteutettuihin taide- ja kulttuurialan EAKR-hankkeisiin ja niiden tuloksiin

Selvitys jakaantui kahteen osaan: Yleiseen tietopohjaan EAKR-kulttuurihankkeista ja esimerkkihankkeisiin (12 case-kokonaisuutta). Analysoidut hankkeet osoittautuivat alueellisesti ja ministeriön kulttuuripolitiikan kannalta vaikuttaviksi.

Kaiken kaikkiaan Manner-Suomessa toteutettiin kaudella 2007–2013 yli 500 kulttuuriin liittyvää EAKR-hanketta, joissa oli toteutunutta julkista rahoitusta noin 140 miljoonaa euroa. Hankkeista yli 80 oli Tekesin rahoittamia tai yritystukia kulttuuri- ja luoville aloille. Suurimmat temaattiset kategoriat olivat luova talous ja kulttuurimatkailu. Myös kulttuuri-infrastruktuuriin sekä kulttuuriperintöön ja -ympäristöihin panostettiin merkittävästi.

Selvityksen aineistoina käytettiin julkista rakennerahastotietokantaa, hankkeiden projektikuvauksia, loppuraportteja sekä projektien keskeisten vastuuhenkilöiden ja toimijoiden haastatteluita.

Olli Jakonen ja Ritva Mitchell 2014. Kulttuuri alueellisen kehityksen moottorina. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittamat kulttuurihankkeet Manner-Suomessa rakennerahastokaudella 2007–2013. Kulttuurimatkailua, luovaa taloutta ja infrastruktuuria. Cuporen verkkojulkaisuja 25.

ISBN 978-952-5573-54-1, ISSN 1796-9263.

Lisää » Vähemmän »
Olli Jakonen
Olli Jakonen Erikoistutkija, YTT

0503053414 Tutkijaprofiili »

Ritva Mitchell
Ritva Mitchell Tutkimusjohtaja

Tutkijaprofiili »