Selvitys: Kulttuuritoimijat käyttävät digitaalista viestintää ja markkinointia, mutta digitaalisista palveluista kertyvän tiedon hyödyntäminen on vähäistä

Tärkein tavoite digitaalisen yleisösuhteen kehittämisessä on yleisöpohjan monipuolistaminen ja laajentaminen, selviää digitaalisten keinojen käyttöä kulttuuritoimijoiden yleisötyössä kartoittaneen kyselyn tuloksista. Digitaaliseen yleisötyöhön kaivataan lisää suunnitelmallisuutta ja käyttäjätiedon hyödyntämisessä on puutteita. Sosiaalinen media on otettu kulttuurilaitoksissa kattavasti käyttöön.

Kaikki kyselyyn vastanneet kulttuuritoimijat ilmoittivat käyttävänsä digitaalisia kanavia yleisötyöhön liittyvässä toiminnassa. Keinojen käyttö painottui etenkin viestintään ja markkinointiin. Myös asiakaspalvelu, sisältöjen digitointi ja avaaminen sekä erilaisten sisältöjä täydentävien keinojen käyttö oli verrattain yleistä.

Yleisöpohjan laajentamisen lisäksi tavoitteiden joukossa korostuivat palvelun saavutettavuuden lisääminen, yleisömäärän kasvattaminen ja yhteiskunnallisten tavoitteiden toteuttaminen.

Digitaaliset palvelut tuottavat käyttäjistä paljon tietoa, mitä ei tällä hetkellä täysimääräisesti hyödynnetä palveluiden suunnittelussa. Käyttäjistä kertyvää tietoa hyödynnetään hyvin viestinnän kohdentamisessa, mutta vähemmän esimerkiksi näyttely- tai esitystoiminnan suunnittelussa.

Digitalisaatiokehitykseen liitettiin sekä uhkia että mahdollisuuksia. Keskeisimmät uhat olivat fyysisen vuorovaikutuksen ja osallistumisen väheneminen, asiakaskunnan eriarvoistuminen sekä digitaalisten toimintatapojen kehittämisen vaatimat resurssit. Toisaalta digitalisaation katsottiin mahdollistavan vuorovaikutteisen ja yleisölähtöisen toiminnan kehittämisen sekä yleisöjen taustojen ja tarpeiden syvällisemmän ymmärryksen. Digitaalisuuden ajateltiin myös edistävän uusien, etenkin nuorten yleisöjen tavoittamista ja yleisöpohjan laajentamista yleensä.

Verkkokyselyn vastausten perusteella kulttuuritoimijat kehittäisivät digitaalista yleisötyötä lisärahoituksen ja rahoitusehtojen muutosten turvin. Vastaajat halusivat myös kouluttautua ja parantaa aihepiirin osaamistaan.

Tiedot perustuvat digitaalisten keinojen käyttöä kulttuurialan toimijoiden yleisötyössä kartoittaneen verkkokyselyn tuloksiin. Verkkokysely suunnattiin suomalaisille taide- ja kulttuuritoimijoille, joilla on yleisöille suunnattua esitys-, näyttely- tai palvelutoimintaa. Kysely toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen yhteistyönä vuodenvaihteessa 2017–2018. Verkkokysely pyritään jatkossa toistamaan säännöllisesti.

Lue raportti Kulttuurilaitosten digitaalinen yleisötyö – kooste verkkokyselyn vastauksista (Kirjoittajat: Emma Harju, Museovirasto ja Tapani Sainio, opetus- ja kulttuuriministeriö) 

Kyselyn vastausdata on julkaistu Excel-muodossa Avoindata.fi -palvelussa