Anna Anttila

Erikoistutkija, FT
Anna Anttila

Aloitin Cuporessa syksyllä 2018 erikoistutkijana tasa-arvoa ja kulttuurialan työhyvinvointia käsittelevässä Asiallista?-tutkimushankkeessa. Koulutukseltani olen filosofian tohtori (2009) Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuksen laitokselta. Olen erikoistunut sukupuoli- ja ikäkausitutkimukseen. Tutkijana minua kiinnostavat monialaiset kulttuuri-ilmiöihin ja kulttuuripolitiikkaan liittyvät yhdenvertaisuuskysymykset. Olen työskennellyt niin nuoriso-, lasten-, tyttö-, poika-, kaupunki-, kansan- kuin korkeakulttuurien ja taiteen tutkimuksen kentillä vuodesta 1995 alkaen.

Taiteen keskustoimikunnan tutkimusyksikössä työskentelin Taiteilijatuki ja monikulttuurisuus sekä Lastenkulttuuri tukikohteena -hankkeissa. Helsingin kaupungin nuorisotoimessa ja tietokeskuksen kaupunkitutkimusyksikössä tutkin nuorten vapaa-aikaa ja harrastuksia hyvinvoinnin ja osallisuuden näkökulmista. Sukupuolten tasa-arvoon liittyviä aiempia tutkimusprojektejani ovat olleet mm. folkloristiikan väitöskirjatyö Suomen Akatemian Sanoin ja teoin kerrottu sukupuoli sekä Tyttökulttuurin muuttuvat mallit -hankkeissa. Olin myös Teknillisen korkeakoulun naisopiskelijoiden eli Teekkaritytöt ry:n historiaprojektin käynnistäjä. Väestöliitossa tutkin ja kehitin poikien seksuaalikasvatusta. Sosiaali- ja terveysalan tutkijana koordinoin kansallista Lasten ja nuorten kaupallisen seksuaalisen hyväksikäytön vastaiset toimet -ohjelmaa.

Tutkimustyön lisäksi olen varapuheenjohtajana Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettisessä toimikunnassa sekä varajäsenenä Julkisen sanan neuvostossa JSN:ssä.

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit 

Anttila, Anna 2018: Verrattain kehittävää, eli nuorisotutkijana tietoperustaisessa nuorisotyön kehittämishankkeessa – Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä? Toim. Tomi Kiilakoski & Päivi Honkatukia. Helsinki: Vastapaino & Nuorisotutkimusseura. Ss. 327–349.

Anttila, Anna & Ojanen, Karoliina & Saarikoski, Helena & Timonen, Senni 2011: Tyttöjen juttuja. Tyttökulttuurien tutkimuksesta. – Entäs tytöt? Johdatus tyttötutkimukseen. Toim. Karoliina Ojanen & Heta Mulari & Sanna Aaltonen. Helsinki: Vastapaino & Nuorisotutkimusverkosto.

Anttila, Anna 2005: ”Mulla se alko aina diskossa sillee jos tanssii sen kanssa.” Varhaisnuorten diskot romanttisen kulttuurin näyttämönä. – Leikkikentiltä. Lastenperinteen tutkimuksia 2000-luvulta. Toim. Helena Saarikoski. Tietolipas 208. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Anttila, Anna 2004: Johdanto-artikkeli. – Lapsuuden muuttuva maisema. Puheenvuoroja kulutuskulttuurin seksualisoinnin vaikutuksista. Toim. Anna Anttila. Stakes Raportteja 284. Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes.

Anttila, Anna 2004: Seksimarkkinoinnin vaikutus lasten ja nuorten asenteisiin. – Lapsuuden muuttuva maisema. Puheenvuoroja kulutuskulttuurin seksualisoinnin vaikutuksista. Toim. Anna Anttila. Stakes Raportteja 284. Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes.

Anttila, Anna 2004: Tyttöjen ja poikien käsitykset kaupallisesta seksistä. – Näkökulmia nuorten seksuaaliterveyteen. Toim. Elise Kosunen & Maija Ritamo. Stakes Raportteja 282. Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes.

Anttila, Anna 2002: Varhaisnuorten romanttinen seurustelu. – Viattomuudesta vimmaan. Lapsuudesta nuoruuteen -siirtymävaiheen tarkastelua. Nuorten elinolot -vuosikirja. Toim. Tapio Kuure & Mika Vuori & Mika Gissler. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, Nuorisoasiain neuvottelukunta, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes.

Anttila, Anna 2001: Elämän kovuus ja rakkauden rajallisuus. Varhaisnuorten kirjoituksia Koululainen-lehden ja Internetin keskustelupalstoilla. – Nuorisotutkimus 2/2001.

Anttila, Anna 1999: Elämyksiä ja ennustuksia varhaisnuorten seurustelussa. – Tunteiden sosiologiaa I: Elämyksiä ja läheisyyttä. Toim. Sari Näre. Tietolipas 156. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Anttila, Anna 1998: Kiusasta kimppaan. Tyttöjen ja poikien seurustelusuhteita. – Amor, genus & familia. Kirjoituksia kansanperinteestä. Toim. Jyrki Pöysä & Anna-Leena Siikala. Tietolipas 158. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Anttila, Anna 1997: Tyttöjen unelmat tulevaisuudesta. – Nuorisotutkimus 1/1997.

Anttila, Anna 1997: Rienaa ja rakkautta. Varhaisnuorten kaksijakoiset tunteet. – Elektroloristi-tietoverkkolehden erikoisnumero 1/1997: Amor, genus & familia. Kirjoituksia suullisen perinteen ja kansankulttuurin alalta. Toim. Anna-Leena Siikala & Jyrki Pöysä. http://www.elore.fi/arkisto/1_97/ant197.html

Anttila, Anna 1996: 99 prosenttia rakkautta. Tyttöjen ennustusleikit opettavat seurustelun sääntöjä. – Vitsistä videoon. Uusia kirjoituksia nykyperinteestä. Toim. Eeva-Liisa Kinnunen & Kaarina Koski & Riikka Penttilä & Minttu Pietilä. Tietolipas 146. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

Anttila, Anna 2015: Vapaa-ajan yhteisöjen ja intressien tärkeys. – Myönteinen tunnistaminen. Toim. Jouni Häkli & Kirsi Pauliina Kallio & Riikka Korkiamäki. Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 171. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura. Ss. 65–70.
http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/myonteinen_tunnistaminen.pdf

Anttila, Anna 2012: ”Kiitos jo etukäteen!” Poikien kirjoituksia heitä askarruttavista seksiasioista. – Mitä pojat todella haluavat tietää seksistä. Tehoa poikien seksuaaliopetukseen (PoikaS-hanke). Toim. Osmo Kontula. Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 55. Helsinki: Väestöliitto. Ss. 15–60 http://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/a7b983a746d83622fd9a2d013d309569/1489218541/application/pdf/3335068/PoikaS-raportti_web.pdf

Anttila, Anna 2012: Seksiin, seurusteluun sekä koulun seksuaaliopetukseen liittyviä poikien kokemuksia ja toiveita nettikyselyssä. – Mitä pojat todella haluavat tietää seksistä. Tehoa poikien seksuaaliopetukseen (PoikaS-hanke). Toim. Osmo Kontula. Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 55. Helsinki: Väestöliitto. Ss. 61–94 http://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/a7b983a746d83622fd9a2d013d309569/1489218541/application/pdf/3335068/PoikaS-raportti_web.pdf

Anttila, Anna 2012: Vaikea vapaa-ajan määrittely. – Keskinen, Vesa & Anna Sofia Nyholm: Nuoret Helsingissä 2011. Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuksia 2012: 3. Helsinki. Helsingin kaupungin tietokeskus. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/12_12_11_Nuoret_helsingissa_2011_p.pdf

Anttila, Anna 2012: Poika-näkökulmaa nuorten seksuaaliopetukseen etsimässä. – Nuorisotutkimus 3/2012. http://elektra.helsinki.fi/oa/0780-0886/2012/3/poikanak.pdf

Anttila, Anna 2011: Kiirettä pitää II. Mitä uutta nuorten vapaa-ajassa? – Kvartti 1/2011. Ss. 53–63 https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/11_04_15_Kvartti_1_2011.pdf

Anttila, Anna 2010: Still keeping busy. What’s new about young people’s leisure? – Quarterly 4/2010.

Anttila, Anna 2010: Tytöt tykkää pojista. – Nuorisotutkimus 1/2010.

Anttila, Anna 2009: Varhaisnuorten seurustelu tyttöjen ja poikien romanttisena kulttuurina. Lectio praecursoria. – Elore-verkkolehti 2/2009 http://www.elore.fi/arkisto/2_09/ajankoht_anttila_2_09.pdf 

Tieteelliset kirjat

Anttila, Anna & Rensujeff, Kaija 2009: Taiteen taskurahat. Lastenkulttuurin käsite, linjaukset ja edistäminen. Taiteen keskustoimikunnan julkaisuja 35. Helsinki: Taiteen keskustoimikunta. http://www.taike.fi/documents/10921/1094274/Anttila+Rensujeff+35+09.pdf/936316ed-2c09-485c-b2d2-508aa47a4333

Anttila, Anna 2009: Leikin asia. Näkökulmia varhaisnuorten romanttiseen seurustelukulttuuriin. Artikkeliväitöskirja, Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-5696-3

Anttila, Anna (toim.) 2004: Lapsuuden muuttuva maisema. Puheenvuoroja kulutuskulttuurin seksualisoinnin vaikutuksista. Stakes raportteja 284. Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes. 

Ammattiyhteisölle suunnatut kirjat ja artikkelit

Anttila, Anna 2019: Tytöt, pojat ja tutkiminen: voimaa vallattomille ja valtaa voimattomille. Arviot kirjoista: Kivijärvi, Antti, Tuija Huuki ja Harry Lunabba (toim.). 2018. Poikatutkimus & Tormulainen, Aino. 2018. Tyttöenergialla kasvaneet: Postfeministisen populaarikulttuuri-ilmiön yhdessä muistellut merkitykset. – Elore 1/2019 https://journal.fi/elore/article/view/79601

Anttila, Anna 2017: Hyvä vapaa-aika – parasta oppia. Raportti vapaa-ajan tuen vaikutuksista nuorten sosiaalisiin suhteisiin, koulumenestykseen ja peruskoulun jälkeisiin valintoihin. Helsinki: Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus. http://vapari.munstadi.fi/files/2017/05/Anttila_Anna_Hyva_vapaa_aika_parasta_oppia.pdf

Rinne, Kati & Anttila, Anna & Taponen, Harri & Mattila, Pirjo 2017: Kun on unelmii… Raportti nuorten havainnoinnista ja haastatteluista 2016. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen julkaisuja 2017. Helsinki: Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus. http://www.hel.fi/static/liitteet/nk/KunOnUnelmii_Nuha2017_Raportti_Netti.pdf

Anttila, Anna 2013–2017: Hyvä vapaa-aika -hankkeen esitykset ja esitteet kohdassa Esittelymateriaaleja http://vapari.munstadi.fi/esittelymateriaaleja/

Anttila, Anna 2017: Harrastus on nuoren oma juttu – Hyvä vapaa-aika -hanke vapari.munstadi.fi http://vapari.munstadi.fi/harrastus-nuoren-oma-juttu/

Anttila, Anna 2017: Vain taivas rajana vai järkevöitetty tulevaisuus – onko nuorella lupa unelmiin? – Hyvä vapaa-aika -hanke vapari.munstadi.fi http://vapari.munstadi.fi/taivas-rajana-jarkevoitetty-tulevaisuus-onko-nuorella-lupa-unelmiin/

Anttila, Anna 2016: Koulujen ja nuorisotyön yhteistyö lisää yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia – Hyvä vapaa-aika -hanke vapari.munstadi.fi http://vapari.munstadi.fi/koulujen-nuorisotyon-yhteistyo-lisaa-yhdenvertaisuutta-hyvinvointia/

Anttila, Anna 2016: Hanke esiintyi Allianssi-risteilyllä: Harrastamisen mahdollisuudet yhdenvertaisiksi – Hyvä vapaa-aika -hanke vapari.munstadi.fi http://vapari.munstadi.fi/hanke-esiintyi-allianssiristeilylla-harrastamisen-mahdollisuudet-yhdenvertaisiksi/

Anttila, Anna 2015: Ystävyys, yksinäisyys ja monikulttuurisuus – Hyvä vapaa-aika -hanke vapari.munstadi.fi http://vapari.munstadi.fi/ystavyys-yksinaisyys-ja-monikulttuurisuus/

Anttila, Anna 2015: Hemmo keväällä 2015 – Hyvä vapaa-aika -hanke vapari.munstadi.fi http://vapari.munstadi.fi/hemmo-kevaalla-2015/

Anttila, Anna 2015: Missä hankkeessa nyt mennään ja mitä tähän mennessä on opittu – Hyvä vapaa-aika -hanke vapari.munstadi.fi http://vapari.munstadi.fi/missa-hankkeessa-nyt-mennaan-ja-mita-opittu/

Anttila, Anna 2015: ”Teen rahaa mun harrastuksellani” – Hyvä vapaa-aika -hankkeen nuoret vuonna 2025 – Hyvä vapaa-aika -hanke vapari.munstadi.fi http://vapari.munstadi.fi/teen-rahaa-mun-harrastuksellani-hyva-vapaa-aika-hankkeen-nuoret-vuonna-2025/

Anttila, Anna 2015: Nuorten ja opettajien kanssa tutkimuksen äärellä – Hyvä vapaa-aika -hanke vapari.munstadi.fi http://vapari.munstadi.fi/nuorten-ja-opettajien-kanssa-tutkimuksen-aarella/

Anttila, Anna 2014: Hanke esittäytyi Kasvatustieteen päivillä – Hyvä vapaa-aika -hanke vapari.munstadi.fi http://vapari.munstadi.fi/hanke-esittaytyi-kasvatustieteen-paivilla/

Anttila, Anna 2014: Nuorilla oikeus kuulua, loistaa ja voida hyvin – Nuorisotyö 1/2014.

Anttila, Anna 2014: ”Mitä välii onks netissä vai face to face?!” Netti, some ja digitaaliset pelit osana nuorten vapaa-aikaa – Viikon näkökulma 9.6.2014. Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus Verke. https://www.verke.org/blog/mita-valii-onks-netissa-vai-face-to-face/

Anttila, Anna 2014: ”Spelar det nån roll om man är på nätet eller face to face?!” – Viikon näkökulma 9.6.2014. Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus Verke. https://www.verke.org/blog/spelar-det-nan-roll-om-man-ar-pa-natet-eller-face-to-face/?lang=sv

Anttila, Anna 2014: ‘What difference does it make if we are online or face to face?!’ – Viikon näkökulma 9.6.2014. Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus Verke. https://www.verke.org/blog/what-difference-does-it-make-if-we-are-online-or-face-to-face/?lang=en

Anttila, Anna 2014: "Olen paratiisissa." Hyvä vapaa-aika lapsuuden ja aikuisuuden välissä. – Nuorten hyvinvointikertomus, syyskuun 2014 blogi [huom! aineistositaattien sisennykset puuttuvat]: https://www.nuortenhyvinvointikertomus.fi/blogi/2014-09/olen-paratiisissa-hyva-vapaa-aika-lapsuuden-ja-aikuisuuden-valissa

Anttila, Anna 2014: Hyvä vapaa-aika -hankkeen nuoret nyt – Hyvä vapaa-aika -hanke vapari.munstadi.fi http://vapari.munstadi.fi/hyva-vapaa-aika-hankkeen-nuoret-nyt/

Anttila, Anna 2014: Hemmo meni kasille – Hyvä vapaa-aika -hanke vapari.munstadi.fi http://vapari.munstadi.fi/hemmo-aloitti-kasiluokan/

Anttila, Anna 2014: Nuorten suhde netinkäyttöön – Hyvä vapaa-aika -hanke vapari.munstadi.fi http://vapari.munstadi.fi/nuorten-suhde-netinkayttoon/

Anttila, Anna 2014: Ensimmäisen yläkouluvuoden kokemuksia rehtoritapaamisessa – Hyvä vapaa-aika -hanke vapari.munstadi.fi http://vapari.munstadi.fi/ensimmaisen-kouluvuoden-kokemuksia-rehtoritapaamisessa/

Anttila, Anna 2014: Nuorten tutkijapajat käynnistyneet – Hyvä vapaa-aika -hanke vapari.munstadi.fi http://vapari.munstadi.fi/nuorten-tutkijapajat-kaynnistyneet/

Anttila, Anna 2014: Tutkimus ja toiminta käsi kädessä – Hyvä vapaa-aika -hanke vapari.munstadi.fi http://vapari.munstadi.fi/tutkimus-ja-toiminta-kasi-kadessa/

Anttila, Anna 2012: Kykeneekö koulun terveystieto avaamaan sukupuolittuneita lukkoja? – Laadullisen terveystutkimuksen tutkijaverkoston (LATE) kuukauden kolumni 3/2012. http://laadukas.wordpress.com/2012/03/05/post35/

Anttila, Anna 2009: Lapsuuden toimijat ja tutkijat poliitikkojen puheilla. – Kasvatus & Aika, 3(3). https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68120

Anttila, Anna 2008: Merja Heikkinen tutki valtion valtaa taiteilijan määrittelijänä. – Arsis 2/2008.

Anttila, Anna 2007: Lastenkulttuuri – hyvinvoinnin ja kansakunnan kilpailukyvyn kohottaja? – Arsis 1/2007.

Anttila, Anna 2006: Seurustelua leikin ja lemmen välissä. – Pirta 2/2006.

Anttila, Anna 2004: Tytöt, pojat ja porno. Kaupallinen seksimarkkinointi ja lapsuus – Elore-verkkolehti 1/2004 http://www.elore.fi/arkisto/1_04/ant104.html

Anttila, Anna 2003: Tytöt, pojat ja kaupallinen seksi. – Seksuaaliterveys-verkostolehti 3/2003.

Anttila, Anna 2003: Kaupallinen seksi lasten silmin. – Seksuaaliterveys 2/2003.

Anttila, Anna 2003: Palmikoista parrasvaloihin. Arvio Sanna Aaltosen ja Päivi Honkatukian toimittamasta antologiasta Tulkintoja tytöistä. – Hiidenkivi 2/2003.

Anttila, Anna 2002: Suoraan asiaan seksisessiossa. – Seksuaaliterveys 2/2002.

Anttila, Anna 2002: Huorittelu on vallankäyttöä. Arvio Helena Saarikosken kirjasta Mistä on huonot tytöt tehty? – Hiidenkivi 2/2002.

Anttila, Anna 2001: Huorittelun syyt ja seuraukset. Arvio Helena Saarikosken kirjasta Mistä on huonot tytöt tehty? – Elore-tietoverkkolehti 2/2001 http://www.elore.fi/arkisto/2_01/aant201.html

Anttila, Anna 1999: Ennustaminen on lasten leikkiä. – Pirta 3/1999.

Anttila, Anna & Kinnunen, Eeva-Liisa 1996: Helsinkiläiset folkloristit opiskelivat mediakirjoittamista. – Elektroloristi-tietoverkkolehti 1/1996 http://www.elore.fi/arkisto/1_96/anki196.html

Anttila, Anna 1996: Huumoria Pohjolasta. Arvio Ulf Palmenfeltin toimittamasta artikkelikokoelmasta Humor och kultur. – Hiidenkivi 5/1996.

Anttila, Anna 1996: Nurinkäännetty koulumaailma. Arvio Helena Saarikosken väitöskirjasta Kouluajan kivoin päivä. – Hiidenkivi 1/1996.

Anttila, Anna 1995: Rakkaudesta ne tytötkin ennustaa. – Yliopisto 2/1995.

Lisäksi:

Useita kymmeniä seminaariesitelmiä, abstrakteja ja postereita vuosilta 1995-2018. 

Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut, joilla on yhteys tutkimustyöhön

Anttila, Anna 2016: Kahdeksan keinoa tuhota nuoren halu harrastaa – Kaskas Media Skolar http://www.skolar.fi/kahdeksan-keinoa-tuhota-nuoren-halu-harrastaa

Anttila, Anna 2016: Tutkimus – lasten leikkiä! – Kaskas Media Skolar http://www.skolar.fi/tutkimus-lasten-leikkia

Anttila, Anna 2011: Nuoret Helsingissä 2011 -esitutkimus. http://www.hel2.fi/tietokeskus/Nuoret_Helsingissa_2011/9_tekijat/tekijat.html 

Opinnäytteet

Anttila, Anna 2009: Leikin asia. Näkökulmia varhaisnuorten romanttiseen seurustelukulttuuriin. Artikkeliväitöskirja. Helsingin yliopisto.

Anttila, Anna 1998: Tyttöjen ennustusleikit ja varhaisnuorten seurustelu. Lisensiaatintyö. Helsingin yliopisto.

Anttila, Anna 1994: Tyttöjen rakkausennustukset. Pro gradu. Helsingin yliopisto.

KOMITEAN TAI VASTAAVAT JÄSENYYDET

 • Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettinen toimikunta:
  varapuheenjohtaja 2018–2020
  jäsen 2015–2017
 • Julkisen sanan neuvosto JSN:
  yleisön edustajan henkilökohtainen varajäsen 2018–2020
 • Helsingin kaupunginjohtajan asettama valmisteleva yhteistyöhanke:
  Ehdotus Me-säätiön hallitukselle ja kaupungille lasten ja nuorten ennaltaehkäisevästä hyvinvointityöstä, sihteeri 2017
 • Stakesin asettaman Lapset ja kaupallinen seksi -hankkeen johtoryhmän sihteeri 2002–2004

TIETEELLISTEN YHTEISÖJEN JÄSENYYDET
Kutsujäsenyydet:

 • The Folklore Fellows International
 • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
 • Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura

Muut:

 • Suomen tietokirjailijat
 • Nuorisotutkimusseura
 • Lapsuudentutkimuksen seura
 • Børnekulturforskning i Norden (BIN-Norden)
 • Helsingin yliopiston tieteentekijät