Julkaisu Anna Anttila

Tyttöhän soittaa kuin mies!

Kuinka vahvistaa taide- ja kulttuurialan tasa-arvoa ja työhyvinvointia?

Lainsäädännön lisäksi työhyvinvointiin vaikuttavat tietoi­set ja tiedostamattomat asenteet. Asiallista?-hankkeessa tutkittiin sukupuolten välistä tasa-arvoa ja työhyvinvointia taiteen ja kulttuurin toimialal­la. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta tarkasteltiin osana työ­elämää. Tutkimustyön pohjana olivat yleiset työelämän työolo-, työ­hyvinvointi- ja työtyytyväisyystutkimukset. Aineistoihin sisältyi esimerkkitapauksia syrjinnästä, häirinnästä ja sukupuolesta riippumattomasta valta-aseman väärinkäytöstä, mutta selvitys­työn päätarkoitus oli tarkastella sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta laajempaa taustaa vasten.

Tyttöhän soittaa kuin mies! Kuinka vahvistaa taide- ja kulttuurialan tasa-arvoa ja työhyvinvointia? – tutkimusjulkaisu jatkaa keskustelua asiallisten ja kestävien työolojen sekä ih­misten keskinäistä kunnioitusta lisäävien toimintatapojen vahvistamiseksi tai­de- ja kulttuurialalle. Keskeinen tarkastelukohde oli se, mikä taide- ja kulttuurialalla ylläpitää ja mikä vähentää ongelmia sekä mitä on tehtävissä tilanteen seurannan järjestämiseksi. Tutkimuksen katse kohdistettiin vallitsevaan sukupuolijärjestelmään ja su­kupuoliperinteeseen sekä rakenteelliseen tai systeemiseen syrjintään.

Julkaisuun koottiin hyviä käytäntöjä, säädöksiä, politiikkasuosituksia ja tasa-arvolinjauksia. Julkaisussa on tasa-arvoon liittyviä esimerkinomaisia suosituksia siitä, mi­ten työhyvinvointiin ja entistä tasa-arvoisempiin työoloihin voi vaikuttaa.

Tutkimus tehtiin opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta. Tarve selvitystyöhön sai alkusysäyksensä vuoden 2017 Me too -liikkeestä, joka teki näkyväksi sen, kuinka yleistä sukupuoleen perustuva syrjintä ja häirintä on. Tutkimustyön eettisenä lähtökohtana oli tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen.

 

KEINOJA TAIDE- JA KULTTUURIALAN TASA-ARVON JA HYVINVOINNIN VAHVISTAMISEKSI

NOLLATOLERANSSI ON AVAIN HÄIRINNÄN POISTAMISEEN

 • Rakenteet, toimintakulttuurit ja työyhteisöt avoimiksi, läpinäkyviksi
 • Ei toimintaedellytyksiä häirinnälle ja hyväksikäytölle
 • Vastuuta ei jätetä uhrin harteille

SÄÄDÖS- JA RAHOITUSOHJAUS, SEURANTA

 • Ohjausta ja seurantaa työ- ja muun lainsäädännön noudattamiseen
 • Työehtosopimukset kuntoon
 • Tasa-arvosuunnitelmat jo rahoitushakuihin
 • Väärinkäytöksissä taloudelliset sanktiot, takaisinperinnän mahdollisuus
 • Jatkuva ja päivittyvä tiedonkeruu alan tasa-arvon tilasta, tasa-arvotilastot julki

KOULUTUS JA SEURANTA

 • Taiteellisten ansioiden avulla meritoituneille päälliköille/johtajille/ohjaa­jille koulutusta henkilöstöjohtamisessa
 • Alan toimijoille lisää vuorovaikutus- ja tasa-arvotaitoja
 • Professorivalinnoissa painotus pedagogisiin ansioihin
 • Työnantaja- ja työntekijäjärjestöille häirinnän vastaisia menetelmiä ja asennekasvatusta: tasa-arvosuunnitelmat, työelämän pelisäännöt, code of conduct, unconscious bias

NEUVONTA

 • Työsuojelupiirit, ammattiliitot, tasa-arvovaltuutettu antavat neuvoja
 • Myös taide- ja kulttuurialan vapaan kentän huomioiminen jatkossa: oli­siko mahdollista ottaa mallia vapaiden tutkijoiden ja toimittajien tukena olevista rakenteista (eettiset toimikunnat, neuvostot tai vastaavat)?

VANHANAIKAISEN SUKUPUOLIPERINTEEN, STEREOTYPIOIDEN JA NEROMYYTTIEN PURKAMINEN

 • Ei ole poikkeusyksilöitä, joilla olisi oikeus toisten alistamiseen tai muita erioikeuksia suhteessa muihin
 • Kutsumusammatissakin on oltava säälliset työolot
 • Kaikessa viestinnässä huomio siihen, miten eri sukupuolia käsitellään arvostavasti
 • Levitetään esimerkkejä tasa-arvoa edistävistä hyvistä käytännöistä

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat