Taide- ja kulttuurilaitosten vuosien 2008-2010 valtionosuusuudistus (2011-2012)

 

Taide- ja kulttuurilaitosten yleisötyön muodot, laajuus ja vaikuttavuus

Taide- ja kulttuurilaitosten vuosien 2008-2010 valtionosuusuudistuksen vaikutusten tutkimus jatkui Cuporessa laitosten yleisötyön tutkimuksella, joka tehtiin opetus- ja kulttuuriministeriön aloitteesta. Yksi valtionosuuslisäyksen tärkeimmistä käyttökohteista oli yleisötyö. Lähes kaikki laitokset kohdistivat yleisötyöhön aikaisempaa enemmän resursseja sekä ottivat käyttöön uusia toimintamuotoja yleisötyössä. Tutkimuksessa selvennettiin yleisötyön käsitettä ja saatiin tietoa yleisötyön muodoista, laajuudesta ja tuloksellisuudesta. Tutkimus kohdistui valtion rahoittamien ja lakisääteistä valtionosuutta saavien esitystaideorganisaatioiden (teatterit ja orkesterit) sekä museoiden yleisötyöhön.

Tutkimuksessa vastattiin seuraaviin kysymyksiin: miten yleisötyö määritellään, miksi taide- ja kulttuurilaitokset tekevät yleisötyötä, kenelle yleisötyö on suunnattu, minkälaista yleisötyötä laitokset tekevät ja millä tavoin, miten yleisötyön tarjonta on kehittynyt määrällisesti viime vuosien aikana ja miten yleisötyö vaikuttaa laitosten käyntimääriin. Tutkimuksen aineistoina olivat taide- ja kulttuurilaitosten toimintakertomukset, tilinpäätöstiedot, yleisötyötä laitoksissa toteuttavien työntekijöiden haastattelut, muut dokumentit ja verkkosivustot. Aineiston analyysissä käytettiin sekä laadullisia että määrällisiä menetelmiä. Tutkimuksen tulokset hyödyttävät niin kulttuuripolitiikan päättäjiä kuin yleisötyötä tekeviä laitoksiakin. Tutkimuksen toteuttivat erikoistutkija Hilppa Sorjonen (vastuuhenkilö) ja tutkija Outi Sivonen.

Taide- ja kulttuurilaitosten vuosien 2008-2010 valtionosuusuudistuksen vaikutukset

Cuporessa 1.5.2011 käynnistyneessä hankkeessa tutkittiin opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta taide- ja kulttuurilaitosten valtionosuusjärjestelmän uudistuksen vaikutuksia. Valtionosuusjärjestelmään (VOS) kuuluvien teattereiden, orkestereiden ja museoiden henkilötyövuoden yksikköhintaa tarkistettiin toteutuneiden käyttökustannusten pohjalta ja laitosten valtionosuutta korotettiin asteittain vuosina 2008 – 2010. Uudistuksen myötä laitosten valtionosuudet kasvoivat kolmen vuoden aikana yhteensä 49,7 miljoonaa euroa (80 %). Tutkimushankkeen tavoitteena oli tunnistaa, miten ja minkälaisin seurauksin valtionosuuden lisäys vaikutti laitosten toimintaan.

Tutkimuksen aineistona olivat laitosten tilinpäätöstiedot toimintakertomuksineen vuosilta 2006 – 2010 sekä laitosten johdolle kohdistettujen sähköisten lomakekyselyjen vastaukset. Tilinpäätösaineiston avulla tutkittiin valtionosuuden lisäyksen kohdentumista laitoksille ja eri käyttökohteisiin laitoksissa sekä laitosten rahoitusrakenteen muutosta. Laitosten johdon kyselyvastauksista saatiin täydentävää tietoa valtionosuuden lisäyksen käytöstä, toiminnan muutoksista ja kehittämisestä laitoksissa. Lisäksi kyselyvastausten avulla tutkittiin johdon suhtautumista valtionosuuden lisäykseen.

Tutkimushankkeesta vastasi erikoistutkija Hilppa Sorjonen. Tutkija Minna Ruusuvirta toimi hankkeessa 1.8.2012 alkaen ja tutki erityisesti valtionosuuslaitosten vuokrakulujen ja toiminnan sisällöllisiä muutoksia. Tutkimushankkeen ohjausryhmässä olivat kulttuuriasiainneuvokset Tiina Eerikäinen, Päivi Salonen, Katri Santtila ja Mervi Tiensuu-Nylund opetus- ja kulttuuriministeriöstä, osastonjohtaja Elina Anttila Museovirastosta (19.3.2012 saakka), kehittämispäällikkö/kehittämisjohtaja Pirjo Hamari Museovirastosta (20.3.2012 alkaen), erityisasiantuntija Ditte Winqvist Suomen Kuntaliitosta, projektikoordinaattori Viivi Seirala Suomen Kuntaliitosta (vuoden 2011 loppuun saakka) sekä Cuporen tutkimusjohtaja Ritva Mitchell.

Lisää » Vähemmän »
Hilppa Sorjonen

Tutkijaprofiili »

Minna Ruusuvirta
Minna Ruusuvirta Erikoistutkija, YTT, KTM

+358 50 326 8014 Tutkijaprofiili »

Vilja Ruokolainen

Tutkijaprofiili »

Outi Sivonen

Tutkijaprofiili »

Taide- ja kulttuurilaitosten yleisötyön muodot, laajuus ja vaikuttavuus:

Hilppa Sorjonen ja Outi Sivonen 2015. Audience development: examining its new forms and clarifying the concept. (PDF) Proceedings of the AIMAC 2015, Aix-en-Provence, Marseille, Ranska, 26.6.-1.7.2015. 

Hilppa Sorjonen 2014. Co-creation and other types of audience development in arts and cultural organizations. (PDF) Proceedings of the ICCPR – 8th International Conference on Cultural Policy Research Hildesheim, Saksa, 9. – 12.9.2014.

Jani-Petri Laamanen ja Hilppa Sorjonen 2014. Audience development as a determinant of the demand for arts and cultural products. Preliminary results. (PDF) Proceedings of the ACEI 2014 – 18th International Conference on Cultural Economics, Montréal, Kanada, 24. – 27.7. 2014.

 

Taide- ja kulttuurilaitosten vuosien 2008-2010 valtionosuusuudistuksen vaikutukset:

Hilppa Sorjonen 2015. The importance of central government transfers for Finnish orchestras. FMQ Finnish Music Quarterly, Apr2015.

Hilppa Sorjonen 2013. Organizational Level Effectiveness of a State Funding Increase in Public and Private Arts Institutions. (PDF) Proceedings of the 6th Nordic Conference on Cultural Policy Research, Kööpenhamina 14. – 16.8.2013.

Minna Ruusuvirta 2013. Hybrid third sector organizations in Finland. Arts and cultural institutions in focus. (PDF) Proceedings of the 6th Nordic Conference on Cultural Policy Research, Kööpenhamina 14. – 16.8.2013.

Hilppa Sorjonen, Minna Ruusuvirta ja Sami Kajalo 2013. Organizational Level Effectiveness of a State Funding Increase to Arts Organizations. (PDF) Proceedings of the AIMAC - 12th International Conference on Arts and Cultural Management, Bogotá, Kolumbia 26. – 29.6.2013.

Hilppa Sorjonen 2012. Evaluating the effectiveness of a state funding increase to arts organizations: A literature review. (PDF) Proceedings of the ICCPR – VII International Conference on Cultural Policy Research, Barcelona, Espanja, 9.-12.7.2012