EspooCult-tietokortti 3: Kulttuuritilaisuuksissa käyminen ja luovat harrastukset Espoossa

EspooCult-tietokortti 3

EspooCult -tutkimushankkeen kolmannen tietokortin aiheena on kulttuuritilaisuuksissa käyminen ja luovat harrastukset Espoossa. Aineistona toimii Tilastokeskuksen vuoden 2017 vapaa-aikatutkimus. Tietokortissa espoolaisten kulttuuriosallistumista vertaillaan koko Suomen väestöön ja muiden ns. kuutoskaupunkien (Helsinki, Tampere, Vantaa, Oulu ja Turku) asukkaisiin. Toisena tarkastelukohteena ovat Espoon kaupungin sisäiset erot eri väestöryhmien ja alueiden välillä.

Vapaa-aikatutkimuksen mukaan espoolaiset ovat aktiivisia kulttuuritilaisuuksissa kävijöitä. Sukupuolten välillä ole juuri eroja kulttuuritilaisuuksissa käymisessä. Espoolaiset käyvät erityisen ahkerasti elokuvissa ja erityisesti vanhemmat ikäryhmät käyvät usein elokuvissa verrattuna muuhun Suomeen. Tapiolassa ja Matinkylässä asuvat käyvät kulttuuritilaisuuksissa ahkerimmin. Espoossa on muuta Suomea vähemmän sellaisia, jotka eivät olleet käyneet missään kulttuuritilaisuuksissa viimeisten 12 kuukauden aikana. Espoon alueiden välillä on selviä eroja osallistumisessa. Alueiden välisiä eroja selittävät mm. kulttuurilaitosten sijainti ja erot väestörakenteessa. Luovissa harrastuksissa Espoossa korostuvat laajasti ymmärretyt kädentaidot. Kulttuuriosallistumisen erot Espoon ja muun Suomen välillä ovat lopulta melko pieniä.

Lisätietoa EspooCult-tutkimushankkeesta:
www.cupore.fi/fi/tutkimus/tutkimushankkeet/espoocult

Vapaa-aikatutkimus

Vapaa-aikatutkimus on Tilastokeskuksen kyselytutkimus, jossa selvitetään noin kymmenen vuoden välein väestön vapaa-ajan harrastuksia ja yhteiskunnallista osallistumista, niiden kehitystä ja eri väestöryhmien osallistumista. Kyselyyn vastasi vuonna 2017 yhteensä yli 7155 henkeä, joista espoolaisia oli mukana 737.

Väestöryhmittäin eriteltyjä liitetaulukoita:

Liitetaulukoissa tarkastellaan kulttuuritilaisuuksissa käymistä ja luovia harrastuksia Espoon sisällä eri väestöryhmien ja alueiden välillä. Tarkastelussa mukana olevat taustatekijät ovat sukupuoli, ikä, kieli, koulutus, elämäntilanne, asuinalue ja tulot. Taulukoissa ei esitetä alle kolme havaintoa sisältäviä vastausluokkia.

Hankkeen tutkijat