KLEROT II: Liikunta-alan elinkeinorakenne ja osaamistarpeet

Cupore toteutti vuosina 2003–2005 ESR-rahoitteisen kaksivuotisen ennakointihankkeen, joka eritteli kulttuurin ja liikunnan elinkeinorakenteen muutoksia ja paikansi niistä johtuvia ammattiryhmien uusia osaamistarpeita. Tämä julkaisu raportoi hankkeen liikuntasektorille kohdentuneiden analyysien tulokset ja osaamistarve-ennakoinnit.

Tutkimuksessa ennakoidaan odotuksia, joita tulee kohdentumaan liikunta-alan koulutukseen ja tehdään suosituksia siitä, miten näihin odotuksiin voitaisiin parhaiten vastata. Tutkimuksen yleisarvio on, että kaikkien sektoreiden tuen turvin toimivan liikunnan, tulee kiinnittää lisääntyvää huomiota julkisuuskuvaan, tiedottamiseen ja markkinointiin.

Tämä yleisarvio sai empiiristä tukea ja täsmennystä tutkimuksen kaksivaiheisen internet-välitteisen asiantuntijakyselyn tulosten kautta. Kysely, jonka toinen varsinainen vaihe suuntautui 223 asiantuntijalle, selvitti heidän arvioitaan laajenevista ja supistuvista ammattiryhmistä ja uusista osaamistarpeista viidelläkymmenellä eri osaamisalueella.

Yleisarviona esitetään, että kaikilla sektoreilla tarvitaan uusia taitoja alan kehityksen seuraamiseen, organisointikykyjä, uusiin tilanteisiin sopeutumiskykyä, ihmissuhdetaitoja, suullisen viestinnän taitoja, kielitaitoja, kommunikointitaitoja sekä eettisiin toimintatapoihin liittyvää harkintakykyä. Sektoreiden osaamistarpeiden väliset erot tulevat selvimmin esiin johtajuuden ja liiketaloudellisten taitojen kohdalla. Näistä edellinen korostuu kolmannella sektorilla ja liiketaloudelliset taidot – odotetusti – yrityssektorilla.

Tutkimuksen tausta-analyysit paikantavat muutoksia, joita viime vuosikymmenellä ja vuosituhannen käänteessä on tapahtunut maamme liikuntakulttuurissa ja liikuntasektorin elinkeino- ja ammattirakenteessa. Erityisesti kiinnitetään huomiota niihin muutoksiin, joita on tapahtumassa julkisen, järjestö- ja yrityssektorin keskinäisissä suhteissa, työvoiman rakenteissa ja työntekijöiden osaamistarpeissa.

ISBN 952-5573-13-3 (nid.), ISBN 952-5573-17-6 (PDF), ISSN 1795-1739

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat