Kulttuuri alueellisen kehityksen moottorina: Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittamat kulttuurihankkeet Manner-Suomessa rakennerahastokaudella 2007–2013. Kulttuurimatkailua, luovaa taloutta ja infrastruktuuria

Cupore toteutti OKM:n toimeksiannosta asiantuntijaselvityksen kulttuurin ja taiteen alojen EAKR-hankkeiden (Euroopan aluekehitysrahasto) tuloksista ja vaikuttavuudesta rakennerahastojen ohjelmakaudella 2007–2013. Selvitys keskittyi pääasiassa EU:n rakennerahastokaudella 2007–2013 toteutettuihin taide- ja kulttuurialan EAKR-hankkeisiin ja niiden tuloksiin

Selvitys jakaantui kahteen osaan: Yleiseen tietopohjaan EAKR-kulttuurihankkeista ja esimerkkihankkeisiin (12 case-kokonaisuutta). Analysoidut hankkeet osoittautuivat alueellisesti ja ministeriön kulttuuripolitiikan kannalta vaikuttaviksi.

Kaiken kaikkiaan Manner-Suomessa toteutettiin kaudella 2007–2013 yli 500 kulttuuriin liittyvää EAKR-hanketta, joissa oli toteutunutta julkista rahoitusta noin 140 miljoonaa euroa. Hankkeista yli 80 oli Tekesin rahoittamia tai yritystukia kulttuuri- ja luoville aloille. Suurimmat temaattiset kategoriat olivat luova talous ja kulttuurimatkailu. Myös kulttuuri-infrastruktuuriin sekä kulttuuriperintöön ja -ympäristöihin panostettiin merkittävästi.

Selvityksen aineistoina käytettiin julkista rakennerahastotietokantaa, hankkeiden projektikuvauksia, loppuraportteja sekä projektien keskeisten vastuuhenkilöiden ja toimijoiden haastatteluita.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat