Kulttuurialan kolmannen ja neljännen sektorin rooli

Katsaus kulttuurialan kolmanteen ja neljänteen sektoriin kuntien kulttuuritoiminnassa sekä paikallisessa ja alueellisessa kehittämisessä

Selvityksen ensimmäisenä päätavoitteena oli kartoittaa kulttuurialan kolmannen ja neljännen sektorin nykyistä roolia alueellisen ja paikallisen kehittämisen näkökulmasta. Selvityksen toisena päätavoitteena oli tunnistaa kolmatta ja neljättä sektoria koskevia muutostekijöitä, jotka vaikuttavat jatkossa kuntien toimintaan, erityisesti kulttuuritoimintaan. Selvityksen erityinen painopiste oli kolmannen sektorin toiminnan tarkastelu kuntien kulttuuritoiminnan näkökulmasta.

Selvityksen perusteella kolmannen sektorin toimijoiden rooli kulttuuritoiminnan ja -palveluiden toteuttajana kunnissa on monipuolinen ja vahva. Kolmannen sektorin aktiivisuus mahdollistaa kulttuuritarjontaa ja -toimintaa ja edistää tätä kautta kulttuurin saatavuutta ja saavutettavuutta. Myös kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyö- ja kumppanuusmallit ovat hyvin moninaisia.

Aineiston perusteella kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden tavoitteet yhteistyölle ovat samansuuntaisia. Alueelliseen ja paikalliseen kehittämiseen liittyviä yhteisiä tavoitteita olivat asukkaiden hyvinvoinnin sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen. Kolmannen sektorin kulttuuritoiminnalla on tulevaisuudessa yhä moninaisempia rooleja ja siltä haetaan vaikutuksia laajasti kunnan eri toimialoille. Odotukset ja toiveet kulttuuritoiminnan laajemmasta merkityksestä ja toiminnasta yli sektorirajojen näkyvät kuitenkin konkreettisesti kunnissa vielä vähän.

Sekä kuntien ja maakuntien edustajien että kolmannen ja neljännen sektorin toimijoiden haastatteluissa moni korosti kulttuurialan asennemuutosten tarpeellisuutta: kulttuuria pitäisi arvostaa enemmän myös kulttuurin toimialan ulkopuolella.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaaman selvityksen toteuttivat Turun yliopiston maisemantutkimuksen oppiaine sekä kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat