Mediakasvatus hyvinvoinnin ja osallisuuden tukena

Julkaisu Mediakasvatus hyvinvoinnin ja osallisuuden tukena on artikkelikokoelma, joka kokoaa yhteen viimeaikaista mediakasvatusta koskevaa tutkimusta. Julkaisun artikkeleissa tarkastellaan mediakasvatuksen roolia kaikenikäisten suomalaisten arjessa ja se luo monipuolisen katsauksen mediakas­vatukseen sekä medialukutaidon merkitykseen ja sen haasteisiin eri ikäkau­sina ja elämäntilanteissa.

Artikkelikokoelman kirjoitukset on jaettu kahteen temaattiseen osaan. Ensimmäisen osan (Elinikäinen medialukutaito) artikkelit käsitte­levät medialukutaidon merkitystä lasten ja nuorten maailmasta aina senio­rikansalaisten elämään. Kokoelman toisen temaattisen osan (Ratkaisuja medialu­kutaidon edistämiseen) artikkeleissa yhteistä on ratkaisukes­keisyys. Artikkelikokoelma tarjoaa uusia näkökulmia ja työkaluja niin opiskeli­joille, kasvattajille, tutkijoille kuin medialukutaidon parissa työskentele­ville ammattilaisillekin.

Julkaisu toteutettiin Kansallisen audiovisuaalisen instituutin Kavin ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen yhteistyönä. Julkaisun toimituskuntaan kuuluivat Anna Kanervan ja Marjo Mäenpään ohella apulaisjohtaja Leo Pekkala, projektipäällikkö Ella Airola ja erityisasiantuntija Saara Salomaa Kavista, yliopistolehtori Mari Maasilta Lapin yliopistosta sekä yliopistonlehtori Reijo Kupiainen Tampereen yliopistosta.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat