Toimialojen edistäjät ja toiveiden tynnyrit

Taiteen tiedotuskeskusten toiminta ja asema

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen vuosina 2018–2020 toteuttamassa tutkimushankkeessa kartoitettiin tiedotuskeskusten toimintaa ja merkitystä toimialoillaan. Lisäksi tavoitteena oli kehittää tiedotuskeskusten oman toiminnan seurantaa. Tutkimushankkeen aineiston muodostivat tiedotuskeskusten itsearviointi ja johtajahaastattelut, kysely eri aloilla toimiville taiteen ja kulttuurin ammattilaisille sekä dokumenttiaineisto. Tutkimushankkeen tilasi ja rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tutkimuksen kohteena olivat Arkkitehtuurin tiedotuskeskus, Frame Contemporary Art Finland, Kirjallisuuden vientikeskus FILI, Music Finland, Suomen pelialan keskus Neogames, Sirkuksen tiedotuskeskus, Suomen elokuvasäätiö, Tanssin Tiedotuskeskus ja Teatterin tiedotuskeskus TINFO.

Johtopäätökset

Toimiala on tiedotuskeskusten toiminnan lähtökohta

Taiteen tiedotuskeskukset ovat syntyneet itsenäisinä kansalaisyhteiskunnan toimijoina eri aikoina ja erilaisista lähtökohdista. Erilaiset taustat ja toimialat vaikuttavat niiden toimintaan ja asemaan. Yhteistä kaikille tiedotuskeskuksille on oman toimialan edistäminen ja keskittyminen lähtökohtaisesti ammattimaiseen toimintaan.

Toimialoja tulisi kartoittaa tarkemmin

Tämän tutkimushankkeen puitteissa ei ollut mahdollista luoda kokonaiskuvaa eri toimialoista ja niitä edistävistä toimijoista eri toiminnan tasoilla. Täsmällisempi käsitys toimialojen koostumuksesta, mittakaavoista ja rakenteista auttaisi kohdentamaan, mihin tietyn alan edistämisessä kannattaa keskittyä. Tässä varsinkin suhde alan ammattilaisten omiin järjestöihin on tärkeä.

Julkishallinto tunnistaa ja tukee tiedotuskeskusten toimialoja vaihtelevasti

Tiedotuskeskusten erilaiset toimintamuodot nousevat eri toimialojen lähtökohdista, mutta myös valtio on osallistunut niiden ohjaamiseen esimerkiksi avustusmuotojensa kautta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on kaikkien tiedotuskeskusten keskeinen rahoittaja. Se tunnistaa tiedotuskeskusten merkityksen omilla toimialoillaan, ja määrittelee ne strategisiksi kumppaneiksi. Esimerkiksi TEM mieltää tietyt toimialat, erityisesti musiikin, oman tukitoimintansa kohteeksi, mutta rajaa toiset selkeästi sen ulkopuolelle.

Tiedotuskeskukset vastaavat toimialoillaan monesta – nimi ei kuvaa toiminnan laajuutta

Vaikka tiedotus on osa kaikkien tiedotuskeskusten toimintaa, ei se käsitteenä kuitenkaan kuvaa tiedotuskeskusten koko toiminnan laajuutta. Tiedotuskeskusten toimintamuotoja ovat muun muassa taiteilijoiden tukeminen, alan edunvalvonta ja vaikuttajaviestintä, verkostoituminen, tilastointi, tiedonkeruu ja -välitys, välittäjätoiminta, koulutus ja kulttuurivienti.

Tiedotuskeskukset arvioivat omaa toimintaansa positiivisesti – itsearviointi tukee toiminnan kehittämistä

Tiedotuskeskusten omat arviot toiminnastaan ovat hyvin samansuuntaisia, ja omaa toimintaa arvioitiin valtaosin positiivisesti. Kielteisimmin itsearvioinnissa arvioitiin resursseja, joihin keskusten on usein vaikeata itse vaikuttaa, kuten rahoitusta. Itsearvioinnissa useat tiedotuskeskukset nostivat esiin kehittämistarpeita etenkin oman toimialan seurantaan liittyen.

Toimijakentän arviot tiedotuskeskusten toiminnasta pääosin positiivisia – esiin myös kritiikkiä ja kehittämisehdotuksia

Enemmistö toimijakyselyn vastaajista arvioi positiivisesti tiedotuskeskusten toimintaa oman alansa edistäjinä. Toimijakyselyn vastaajat kokivat rahoituksen myöntämisen alan toimijoille keskeisimmäksi toimenpiteeksi oman alan toimintamahdollisuuksien parantamiseksi. Vastaajat toivoivat tiedotuskeskuksilta entistä parempaa verkostoitumista muiden taiteenalojen toimijoiden kanssa. Tiedotuskeskusten tiukka alakohtainen jaottelu ei myöskään usein vastaa eri taiteenalojen rajat ylittävien toimijoiden tarpeisiin. Lisäksi kritiikkiä kohdistettiin tiedotuskeskusten liialliseen pääkaupunkikeskeisyyteen sekä apurahojen ja muun tukitoiminnan läpinäkyvyyden puutteeseen.

Tiedotuskeskusten alat vastaavat vain osin monialaisen todellisuuden tarpeisiin

Sekä haastatteluaineistosta että toimijakyselystä kävi ilmi, että toimialajako ei välttämättä vastaa yhä monialaisempaa todellisuutta. Taiteilijat toimivat usein monella alalla, ja toimintaa on vaikea asettaa tiettyihin toimialaraameihin. Moni toimijakyselyn vastaaja nosti esiin, että tiedotuskeskustoimintaa voisi kehittää toimialojen sijaan toimintamuotojen näkökulmasta – siltä osin kuin toimenpiteet limittyvät eri alojen välillä.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat