Valtioneuvoston kanslia: Suomi 100 -juhlavuoden vaikutukset: osa 2.

Teema: Osallistuminen ja osallisuus

Valtioneuvoston kanslia tilasi Cuporelta, Owal Groupilta ja Demos Helsingiltä arviointitutkimuksen Suomi 100 -juhlavuoden vaikutuksista suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen eri toimijaryhmiin. Tutkimuksen raportointi koostuu johdannosta, kolmesta teemaraportista sekä johtopäätöksistä. Käsillä oleva toinen osaraportti keskittyy osallistumisen ja osallisuuden teemoihin.

Suomi 100 -juhlavuosi pyrki osallistamaan. Juhlavuoden toimintamallin tavoitteena oli tarjota kansalaisille erilaisia mahdollisuuksia osallistua valtiolliseen juhlaan ja kokea osallisuutta. Raportissa keskitytään juhlavuoden tarkasteluun osallistumisen ja osallisuuden näkökulmista. Millaisia edellytyksiä juhlavuoden toimintamalli antoi osallistua juhlavuoteen? Miten juhlavuoteen osallistuttiin? Millaisia vaikutuksia juhlavuodella on ollut osallisuuteen?

Tutkimuksen mukaan juhlavuosi loi erilaisia osallistumisen alustoja. Ne kokosivat toimijoita, joilla oli yhteinen tavoite: ottaa osaa Suomi 100 -juhlavuoteen. Juhlavuoden yhdessä-teemaa toteutettiin monialaisen hanketoiminnan sekä laajan yritysyhteistyön kautta. Yksittäiset kansalaiset osallistuivat juhlavuoden toteutukseen yleisönä, juhlavuosituotteiden ja ohjelmasisältöjen kuluttajina sekä myös itse järjestämällä ohjelmaa juhlavuoteen.

Juhlavuosi onnistui joukkoistamisen keinoin tukemaan kansalaisten aktiivisuutta ja omaa toimijuutta. Juhlavuoteen osallistujat kokivat osallistumisen tärkeänä, ja juhlavuodella oli ainakin hetkellisiä vaikutuksia osallistumiseen. Lisäksi juhlavuodella vaikuttaa olleen pitkäkestoisempia vaikutuksia vapaaehtoistyön muotoihin erityisesti yritysten yhteiskunnallisen aktivoitumisen näkökulmasta tarkasteltuna. Suomi 100 -juhlavuodelle asetettu päätavoite, yhteenkuuluvuuden tunteen lisääntyminen, jäi monilta osin yksittäisille tapahtumille tyypillisesti hetkelliseksi ja kertaluonteiseksi.

Raportti on luettavissa valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162581

 

Ensimmäinen Suomi 100 -juhlavuoden vaikutukset -osaraportti sisälsi johdannon ja ensimmäisen teemaraportin Yhteistyö ja organisoituminen. Lue ensimmäinen osaraportti valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162413.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat