Samspelets regler

Stiftelsefinansieringens betydelse för finländska kultur- och bildningsorganisationers verksamhet

Kulturpolitiska forskningscetret Cupore genomförde åren 2020-2021 ett forskningsprojekt vars syfte var att granska stiftelsefinansieringens roll och effekter på de finländska kultur- och bildningsorganisationernas verksamhet. Granskningen har genomförts som en jämförande fallstudieforskning. I projektet deltog tio stiftelser och sju kultur- och bildningsorganisationer. Forskningen var gjord på uppdrag av stiftelser Svenska kulturfonden, Konstsamfundet, Svenska folkskolans vänner, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Stiftelsen Tre Smeder.

Fem centrala generella slutsatser:

  1. Stiftelsefinansieringens betydelse och verkan skapas i samspelet mellan stiftelserna och organisationerna.
  2. Stiftelserna intar olika roller i relation till de finansierade kultur- och bildningsorganisationerna.
  3. Uppföljningen och utvärderingen av stiftelsefinansieringens genomslag förutsätter ett tydliggörande av stiftelsens roller och dess uppföljning i finansieringsprocesserna.
  4. Stiftelsefinansieringens karaktär och betydelse är olika på det finskspråkiga och det svenskspråkiga organisationsfältet 
  5. Stiftelsefinansieringen har oundvikligen en relation till offentlig finansiering.

Maria Hirvi-Ijäs, Vappu Renko och Emmi Lahtinen 2021. Samspelets regler. Stiftelsefinansieringens betydelse för finländska kultur- och bildningsorganisationers verksamhet. Cupores webbpublikationer 66. Kulturpolitiska forskningscentret Cupore.

ISBN 978-952-7200-60-5 (pdf); ISSN 1796-9263 (pdf)

Rapporten Samspelets regler på finska.

Maria Hirvi-Ijäs
Maria Hirvi-Ijäs Specialforskare

+358 50 463 5575 Forskarprofil »

Vappu Renko
Vappu Renko Forskare

+358 50 566 0360 Forskarprofil »

Emmi Lahtinen
Emmi Lahtinen

Forskarprofil »