Kunnat kaipaavat säännöllisesti tuotettua ja vertailukelpoista tietoa kulttuuritoiminnasta

Uutiset   23.3.2022  

Kuntien kulttuuritoimintaa koskevan tiedontuotannon kehittämistarpeet liittyvät etenkin sisältöihin ja prosesseihin, osoittaa Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen tuore esiselvitys. Ne muodostavat keskeiset suuntaviivat kuntien kulttuuritoimintaa kuvaavan yhtenäisen tietopohjan kehittämiseen.

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore ja Suomen Kuntaliitto toteuttavat yhdessä Kulttuurin kuntatietohanke KULTTIa, jonka tavoitteena on luoda kuntien kulttuuritoimintaa kuvaava yhtenäinen tietopohja. Cuporen tuore työpaperi on hankkeen esiselvitys, joka perustuu aikaisempiin tutkimuksiin sekä kuntien viranhaltijoille toteutettuun kyselyyn ja työpajoihin.

Esiselvityksen mukaan kuntien tiedontarpeissa korostuivat kulttuuritoiminnan vaikutukset, joita koskevaa tietoa on tällä hetkellä saatavissa heikosti. Myös tieto talous- ja henkilöstöresursseista on kunnille tärkeää.

Kuntien kulttuuritoimintaa koskevaa tiedontuotantoa kuvastavat sirpaleisuus ja hajanaisuus. Kunnat myös hyödyntävät tarjolla olevaa tietoa vaihtelevasti. Säännöllisimmin kuntien kulttuuritoiminnan järjestämisessä hyödynnetään kuntien omassa organisaatioissa tuotettua tietoa.

Esiselvityksessä todetaan, että kuntien kulttuuritoimintaa koskevan tiedontuotannon keskeiset ongelmat liittyvät etenkin tietosisältöihin ja tiedontuotannon prosesseihin. Kuntien toiveena on vertailukelpoisten, selkeiden ja säännöllisesti tuotettujen tietosisältöjen luominen. Tiedontuotannon prosessien osalta kunnat kaipaavat malleja ja työkaluja tiedonkeruuseen sekä tietojen ylläpitämiseen ja esittämiseen. KULTTI-hankkeessa vastataan havaittuihin kehittämistarpeisiin.

”Tiedontuotannon kehittäminen on moniulotteinen prosessi, joka vaatii erilaisten toimijoiden yhteistyötä ja pitkäjänteisyyttä”, sanovat esiselvityksen laatineet erikoistutkija Minna Ruusuvirta ja tutkija Vappu Renko.

”Monialainen yhteistyö ja kulttuurin laajentunut, hallintokuntien rajat ylittävä rooli kunnan toiminnassa edellyttävät uudenlaisia toimintatapoja tiedonkeruuseen sekä toiminnan seurantaan ja resursointiin. Kun tavoitteiden toteutuminen vaatii laajapohjaista toimintaa, myös seurantaa on mietittävä laajapohjaisesti”, tutkijat toteavat.

KULTTI-hanke toteutetaan vuosina 2021–2023. Hankkeessa pilotoidaan tietojärjestelmä, jota kehitetään sisällöllisesti ja teknisesti eteenpäin tulevaisuudessa. Hanke toimeenpanee opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää valtakunnallista kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistehtävää (laki kuntien kulttuuritoiminnasta, 6§).

Lue esiselvitys Cuporen verkkosivuilta:

Ruusuvirta, Minna ja Renko, Vappu (2022). Kuntien kulttuuritoiminnan tietoperustan kehittäminen: KULTTI-hankkeen esiselvitys. Cuporen työpapereita 17. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore

Erikoistutkija Minna Ruusuvirta, minna.ruusuvirta@cupore.fi, puh. 050 326 8014

Tutkija Vappu Renko, vappu.renko@cupore.fi, puh. 050 566 0360

Suomen Kuntaliitto

Projektipäällikkö Tiina Pohjanen, tiina.pohjanen@kuntaliitto.fi, puh. 09 771 2214, 050 562 5870

Lue lisää KULTTI-hankkeesta Cuporen ja Suomen Kuntaliiton verkkosivuilta.

Valokuva: Andrew Ridley, Unsplash

Tutkijat