Kulttuurin kuntatietohanke – kuntien kulttuuritoiminnan tietoperusta (KULTTI)

Cuporen ja Suomen Kuntaliiton hankekonsortio toteuttaa Kulttuurin kuntatieto – kuntien kulttuuritoiminnan tietoperusta -nimisen hankkeen vuosina 2021–2023. Hanke toimeenpanee opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää valtakunnallista kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistehtävää (laki kuntien kulttuuritoiminnasta, 6§).

Kuntien rooli ja merkitys kulttuurin ylläpitäjänä ja kehittäjänä sekä kulttuuritoiminnan järjestäjänä on suuri. Tiedolla johtaminen korostuu kuntien kulttuuritoiminnassa sekä paikallisesti että valtakunnallisesti.  Vertailukelpoista kuntakohtaista tietoa kuntien kulttuuritoiminnasta ei kuitenkaan ole helposti saatavilla. Kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti on tarvetta päivittyvälle tiedolle kulttuuritoiminnan tilasta kunnissa.

Hankkeessa vastataan tiedon tarpeeseen luomalla yhtenäinen kuntien kulttuuritoimintaa kuvaava tietopohja, joka sisältää avoimesti ja vapaasti käytettäviä kulttuurin talous- ja toimintatietoja ja sekä huomioi kulttuuritoiminnan monipuolisuuden. 

Hankkeen tavoitteina on:

  • vahvistaa kuntien kulttuuritoiminnan tiedontuotantoa ja tietopohjaa
  • lisätä tietojohtamista ja strategista osaamista kansallisesti ja kunnissa
  • edistää kuntien keskinäistä yhteistoimintaa tiedon tuottamisessa ja palvelujen kehittämisessä.

Cuporen tehtävänä hankkeessa on kuntien kulttuuritoimintaa koskevan tiedon ja tietotarpeiden kartoitus sekä tietosisältöjen määrittely yhteistyössä kuntien ja Kuntaliiton kanssa. Tähän sisältyvät hankkeessa toteuttavan tiedonkeruun pilotin tietosisältöjen määrittelytyö, neuvonta ja tiedonkeruun tulosten raportointi.

Hanke käynnistyi toiminnan suunnittelulla tammikuussa 2021. Pilotointi ja sen arviointi toteutetaan vuoden 2023 loppuun mennessä.

Hankkeessa työskentelevät Cuporesta erikoistutkija Minna Ruusuvirta ja tutkija Vappu Renko. Cuporen johtaja Marjo Mäenpää on mukana hankkeen ohjausryhmässä ja konsortioryhmässä. Suomen Kuntaliitossa hankkeesta vastaa projektipäällikkö Tiina Pohjanen.

Kulttuurin kuntatietohanke KULTTI Suomen Kuntaliiton verkkosivuilla.

logo

 

Nimi
Vuosi
Tutkijat
Minna Ruusuvirta
Minna Ruusuvirta Erikoistutkija, YTT, KTM

+358 50 326 8014 Tutkijaprofiili »

Vappu Renko
Vappu Renko Tutkija, VTM, FM

+358 50 566 0360 Tutkijaprofiili »

Marjo Mäenpää
Marjo Mäenpää johtaja, FT

+358 50 586 0414 Tutkijaprofiili »