Tietokortti: Kulttuuritoimintaan osallistuminen tukee lähiöiden asukkaiden hyvinvointia

Uutiset   1.2.2023  

Lähiöiden kulttuuritoiminnan järjestämisessä on tärkeää ottaa huomioon eri asukasryhmien tarpeet ja mielenkiinnon kohteet, käy ilmi Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen ja Jyväskylän yliopiston tapaustutkimuksesta. Kulttuuriosallistumista lähiöissä voidaan tukea keräämällä tietoa ja edistämällä eri toimijoiden välistä yhteistyöltä.

Cuporen ja Jyväskylän yliopiston tapaustutkimuksen kohteena ovat viimeisen kahden vuoden aikana olleet Jyväskylän kaupunki ja sen kaksi lähiötä, Huhtasuo ja Keltinmäki-Myllyjärvi. Tutkimuksen pohjalta laaditussa kolmannessa ja samalla viimeisessä tietokortissa lähiöitä on tarkasteltu kulttuurin ja hyvinvoinnin näkökulmasta.

Tutkimuksessa havaittiin, että kulttuuritoiminnalla on merkitystä yksilöiden hyvinvoinnille ja viihtymiselle ihmisten arjen ympäristöissä, kuten lähiöissä.

“Yhteisöllisyyden kokemus ja lähiöidentiteetti vahvistuvat mielekkään tekemisen kautta itselle tärkeissä paikoissa edistäen asukkaiden hyvinvointia. Esimerkiksi osallistuminen kulttuuritoimintaan tukee samalla omaan lähiöön kiinnittymistä”, toteavat tutkimushankkeen johtaja, dosentti Kaisu Kumpulainen Jyväskylän yliopistosta sekä tutkijat Aino Leppänen ja Mervi Luonila Cuporesta

Tilana ja lähiympäristönä lähiö voi joko edistää koettua hyvinvointia ja sen muita ulottuvuuksia tai estää hyvinvoinnin toteutumista. Tutkimus osoittaa, että eri asukasryhmien tarpeet ja mielenkiinnon kohteet on tärkeää huomioida lähiöiden kulttuuritoiminnan järjestämisessä. Kaupunkien päätöksenteossa ja kulttuuripolitiikassa on syytä tunnistaa esimerkiksi omaehtoisen ja yhteisöllisen kulttuuritoiminnan merkitys lähiöiden asukkaiden hyvinvointia edistävänä tekijänä.

Kulttuuriosallistumisen tukeminen lähiössä edellyttää tietoa ja eri toimijoiden yhteistyötä

Kulttuuripolitiikan tutkimuksessa tarkastellaan usein kansallisen tason rakenteita ja politiikkatoimenpiteitä. Lähiön ja sen toimintojen tutkiminen avaa näkymän kulttuuritoiminnan arkiseen todellisuuteen, jossa politiikka konkretisoituu palveluina, tiloina ja toimintoina.

“Esimerkiksi kulttuuriosallistumisen edistäminen tai mahdollistaminen edellyttää julkisen hallinnon eri sektorien yhteistyötä ja ylipäätään julkisen hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan kohtaamista käytännössä, vaikkapa tilojen tarjoamisessa kulttuuritoiminnalle”, sanoo erikoistutkija Olli Ruokolainen Cuporesta.

Kulttuuriosallistumisen tukeminen lähiöissä edellyttää tietoa myös kaikesta muusta kuin kulttuuriosallistumisesta ja siihen keskittyvistä julkisen hallinnon tukitoimenpiteistä. Täytyy olla vähintäänkin ymmärrys siitä, mistä muista kulttuuritoiminnan kanssa kilpailevista vapaa-ajan toiminnoista ihmisten arki lähiöissä koostuu. Lisäksi täytyy tietää, miten ja millaisia (kulttuuri)palveluita ihmiset ovat valmiita hakemaan muualta kaupungista tai tyystin toiselta paikkakunnalta.

“Tutkimushankkeemme aikana lähiöissä tehtyjen kyselyiden vastaajille annettiin hyvin laajalti mahdollisuus kertoa heille merkityksellisistä vapaa-ajan toiminnoista ja niiden tukemisesta niin lähiöissä kuin toisaalla”, Ruokolainen jatkaa.

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen ja Jyväskylän yliopiston Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen Kulttuuripolitiikan yksikön tutkimushankkeessa Kulttuuritoiminnan muodot ja merkitykset 2020-luvun lähiössä: kaksi tapaustutkimusta Jyväskylässä on tutkittu, kuinka kulttuuritoiminta elävöittää lähiötä. Nyt päättyvää hanketta rahoitti ympäristöministeriön Lähiöohjelma 2020–2022. Cupore on julkaissut tutkimushankkeen tuloksista kolmen tietokortin sarjan. Uusin ja sarjan viimeinen tietokortti Cuporen verkkosivuilla:

Leppänen, Aino, Kumpulainen, Kaisu & Luonila, Mervi (2023). Hyvinvointia lähiössä. Kulttuurin merkitys lähiöissä asuville ihmisille. Tietokortti 10. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore. 

Lisätiedot ja yhteydenotot: 

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore:

Erikoistutkija Mervi Luonila, mervi.luonila@cupore.fi

Erikoistutkija Olli Ruokolainen, olli.ruokolainen@cupore.fi, puh. 050 448 3484

Jyväskylän yliopisto:

Tutkimushankkeen johtaja, dosentti Kaisu Kumpulainen, kaisu.kumpulainen@jyu.fi, puh. 040 805 3493

Aiemmin ilmestyneet tietokortit:

Lähiöt kulttuuriosallistumisen paikkoina – Tapauskohteena kaksi lähiötä Jyväskylässä

Lähiöiden kulttuuripolitiikka – Tapauskohteena kaksi lähiötä Jyväskylässä

Grafiikka: Tiina Paju

Tutkijat