VANIA - Validation and Certification of Training in European Cultural Project Management (2005-2007)

 

VANIA oli Euroopan Unionin Leonardo Da Vinci –ohjelman rahoittama kaksivuotinen (2005-2007) projekti, jossa selvitettiin minkälaisia pätevyysvaatimuksia eurooppalainen kulttuuriyhteistyö asettaa kulttuurin kentän toimijoille. Hanketta halinnoi Marcel Hicter Foundation (Belgia). Cupore toimi hankkeessa partnerina. Muuta partnerit olivat Evremathia (Kreikka) ja International Intelligence on Culture (Iso-Britannia).

Kulttuurisektorilla toimitaan kansainvälisesti ja tehdään paljon yhteistyötä yli rajojen, mutta kulttuuritoimijoiden kyvyt eivät välttämättä vastaa kansainvälisten projektien vaatimuksia. Jotta kyvyt ja vaatimukset saataisiin tulevaisuudessa vastaamaan paremmin toisiaan, VANIA -projektissa pyrittiin:

  • tuottamaan katsauksen osaamisesta ja taidoista, joita kulttuuritoimijat tarvitsevat tulevaisuudessa organisoidessaan kansainvälisiä yhteistyöprojekteja;
  • analysoimaan uusia ja innovatiivisia metodologisia lähestymistapoja, joiden avulla kulttuuritoimijat voivat kehittää tarpeellisia taitoja ja osaamista sekä
  • kehittämään standardeja kulttuurin kentälle sovellettavaksi.

Cuporen tehtävänä VANIA -projektissa oli toteuttaa kaksi kyselytutkimusta:

  1. Projektin ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin kyselyn avulla eurooppalaisten oppilaitosten tarjoamaa kansainväliseen kulttuuriyhteistyöhön valmentavaa koulutusta.
  2. Toisen kyselyn avulla selvitettiin europpalaisten kulttuurituottajien ja managereiden käsityksiä tarvitsemistaan taidoista sekä siitä, miten heidän saamansa koulutus on vastannut käytännön työelämän tarpeisiin.

Hankkeen tulokset julkistettiin loppuraportissa, joka ilmestyi englanniksi Cuporen julkaisusarjassa vuonna 2007.

 

 

Lisää » Vähemmän »

VANIA -projektin loppuraportti kokoaa yhteen projektin aikana toteutetut selvitykset sekä yhteenvedon ja suositukset projektin tuloksista. Loppuraportti on ilmestynyt englanniksi Cuporen verkkojulkaisujen sarjassa vuonna 2007 (Cupore web publications 3, ISBN 978-952-5573-24-4, ISSN 1796-9263).

Ritva Mitchell

Tutkijaprofiili »

Anna Kanerva
Anna Kanerva Erikoistutkija, FM, YTM

+358 50 302 1414 Tutkijaprofiili »

Minna Ruusuvirta
Minna Ruusuvirta Erikoistutkija

+358 50 326 8014 Tutkijaprofiili »

Loppuraportin ohella projektista koottiin julkaisu Training in Transnational Cultural Co-operation projects - Reflections and Challenges on Validation and Certification, jossa projektin tuloksia ja siihen liittyviä teemoja vedetään yhteen. Julkaisun toimittivat Rod Fisher (International Intelligence on Culture) ja Effie Karpodini-Dimitriadi (Evremathia). Englanninkielistä painettua julkaisua voi tiedustella Marcel Hicter -säätiöstä.